Blog

520/2015 Factors que condicionen el triatge realitzat per infermeres en el servei d'Urgències en pacients amb Síndrome Coronària Aguda

11:22 31 agost en Ofertes d'ocupació-Nacionals

Investigador principal: José Manuel Roldán Ortega

 

Objectiu: Determinar quina relació hi ha entre el nivell de prioritat donat per la infermera de triatge a un pacient amb dolor toràcic i el Diagnòstic final a l'alta.

Disseny de l'Estudi: Estudi observacional descriptiu prospectiu multicèntric de prevalença transversal.

Àmbit: Atenció sanitària especialitzada de les unitats d'Urgències dels Hospitals de les Illes Balears.

Subjectes d’estudi: Pacients que acudeixen al servei d'urgències amb símptomes o factors de risc compatibles amb Síndrome Coronari Agut (SCA).

Població mostral: 217 casos, la selecció dels quals es farà mitjançant un mostreig aleatori per quotes segons la distribució de casos en cada un dels hospitals de Balears. Així, l'Hospital Universitari Son Espases (HUSE) recollirà 100 casos, l'Hospital de Son Llàtzer, 40 casos, l'Hospital d'Inca, 20 casos, l'Hospital de Manacor, 20, l'Hospital Can Misses, 20 i l'Hospital Mateu Orfila, 20 casos.

Variables principals de l'estudi: Diagnòstic de SCA. Característiques sociodemogràfiques, temps de resposta, franja horària d'assistència, simptomatologia típica del SCA amb mal toràcic no traumàtic, simptomatologia atípica del SCA amb mal toràcic no traumàtic, simptomatologia sense mal toràcic, proves diagnòstiques en urgències.

Recollida de les dades i treball de camp: mitjançant la complementació d'un quadern de recollida de dades de cada una de les variables a partir de la inclusió del pacient a l'estudi en el triatge fins al diagnòstic mèdic, sigui o no de SCA.

Anàlisi dels resultats: Anàlisi univariant: Es realitzarà una anàlisi estadístic descriptiu de cada una de les variables objecte d'estudi.