Blog

453/2016 Projecte PIVV. Factors de risc de dificultat en la canalització venosa perifèrica en atenció hospitalària. Estudi cas-control multicèntric.

11:17 31 agost en Ofertes d'ocupació-Nacionals

Investigador principal: Miguel Ángel Rodríguez Calero

 

L'objectiu principal és identificar factors de risc que modelen l'aparició de dificultat en la punció venosa perifèrica en pacients atesos en entorns hospitalaris de Manacor, Mallorca.

Es realitzarà un estudi cas-control en el qual s'inclouran pacients adults que requereixin canalització venosa perifèrica durant el seu procés d'atenció en unitats d'hospitalització, àrea quirúrgica, crítics i urgències de 9 hospitals espanyols. S'exclouran pacients en situació d'emergència i dones en procés de part o puerperi. La infermera que realitzi la tècnica recollirà en un registre anònim variables relacionades amb la seva intervenció (nombre de puncions, catèter canalitzat, nombre de professionals que intervenen, característiques de l'accés, lloc de punció) i el número d'història clínica de l'usuari. Posteriorment, un investigador extraurà de la història clínica les variables de salut. Seran considerats "casos" els pacients que presentin una de les següents condicions: 2 o més puncions fallides, necessitat de tècniques de suport a la punció, necessitat d'accés central com a conseqüència de no aconseguir accés perifèric o desestimació de la tècnica. El grup control s'obtindrà mitjançant mostreig aleatori estratificat per entorns d'assistència, seguint la mateixa distribució d'incidència que s'hagi observat en els "casos". Els criteris de pertinença a cada grup romandran cecs a les infermeres. Es farà una anàlisi descriptiva de la distribució del fenomen per entorns i proves d'associació entre les principals variables d'estudi. Les variables hipotetitzades com a factors de risc per a l'aparició de "via venosa difícil" s'estudiaran mitjançant un model de regressió logística.