Blog

537/2015 Avaluació de l'eficàcia i seguretat de l'exercici físic moderat en l'aigua en la dona embarassada en la reducció de la depressió postpart: assaig clínic controlat.

09:28 31 agost en Ofertes d'ocupació-Nacionals

Investigadora principal: Mª Carmen Carrascosa Martín

 

Objectiu: Avaluar l'eficàcia i seguretat d'un programa d'exercici físic aeròbic moderat en l'aigua, realitzat en embarassos de baix risc, en la reducció de la depressió postpart.

Metodologia: Disseny: Assaig clínic aleatoritzat, simple cec de dos braços de tractament. Les dones assignades al grup intervenció rebran sessions de 45 ', tres dies per setmana, en dies alterns durant cinc mesos. S'avaluarà l'eficàcia de la intervenció un mes posterior al part per un membre de l'equip investigador encegat al braç de tractament a què la dona va ser assignada. Mida mostra!: Serà necessari analitzar una submostra de 160 embarassades per aconseguir una reducció d'almenys dos punts en l'escala d'Edimburg de depressió postpart. Subjectes d'estudi: Dones embarassades de baix risc en les quals no es desaconsella la realització d'exercici físic.

Anàlisi estadístic: S'analitzarà mitjançant proves no paramètriques (U de Mann-Withey) i 1 mitjançant models lineals generalitzats ajustat per les característiques basals en cas d'1 no homogeneïtat dels grups control i intervenció.