Blog

450/2016 Intervenció Reiki en l’ansietat en els pacients en procés de desintoxicació alcohòlica

09:13 27 març en Proyectos en Curso 3

Investigadora principal: Dolores Sales Girona

 

Objectiu: Avaluació de l'eficàcia de la intervenció reiki sobre l'ansietat en pacients en procés de desintoxicació alcohòlica. També es pretén contrastar l'eficàcia d'aquesta intervenció en relació amb el tractament convencional. Determinar qualsevol efecte advers de la teràpia Reiki.

Mètode: Assaig clínic amb assignació aleatòria a dos grups: teràpia Reiki i control. Subjectes d'estudi: 142 ingressats a la UPRA que signin el corresponent consentiment informat. S'exclouran els que presentin un deteriorament cognitiu que impedeixi emplenar les escales i els que han participat en un ingrés previ. La variable a mesurar serà l'ansietat mitjançant una escala numèrica (NRS). En el grup Reiki s'avaluarà al segon dia d'ingrés (basal), després de cada sessió i previ a l'alta. El grup control omplirà el mateix nombre d'avaluacions. També es recolliran variables sociodemogràfiques i clíniques.

Àmbit: UPRA, ubicada a l'Hospital Psiquiàtric de Palma (Balears). És una unitat amb 12 llits. L'estada mitjana és de 10,89 dies. La unitat està dotada amb un equip multidisciplinari.

Intervenció: Teràpia Reiki aplicada per l'investigador principal (terapeuta). El grup control no rebrà cap classe alternativa d'intervenció. Es realitzaran 4 sessions consecutives de 45-60 minuts de durada a partir del segon dia d'ingrés.

Anàlisi: Les respostes a la NRS seran quantificades segons l'avaluació donada i seran tractades estadísticament a partir d'una anàlisi de variància (ANOVA). S'establiran comparacions de l'ansietat en els dos grups i entre ells.