Blog

Bolsa Única IBSALUT: Publicada llista DEFINITIVA de puntuació de mèrits de la categoria d'INFERMERA DEL TREBALL

11:38 16 juny en Concursos i Oposicions

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es publica la llista definitiva amb la puntuació de les persones
candidates del concurs de mèrits per a constituïr borses generals per a seleccionar personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria infermer/infermera especialista en infermeria del treball y la llista d'exclosos per no acreditar que compleixen els requisits

-Consultar Resolució

-Model interposició de recurs: Descarregar

 

Contra aquesta resolució (que esgota la via administrativa) pot interporsar-se un recurs de reposició davant l'òrgan que dicta en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució.

 

Més informació en: IBSALUT-BORSA ÚNICA