Blog

MINISTERI DE SANITAT: Publicada la Convocatòria de les proves selectives 2022 per a l'accés a Formació Sanitària Especialitzada 2023 (I.I.R.)

13:58 02 setembre en Notícia destacada, Notícies

Ordre SND/840/2022, de 26 d'agost, per la qual s'aprova l'oferta de places i la convocatòria de proves selectives 2022 per a l'accés en 2023, a places de formació sanitària especialitzada per a les titulacions universitèries de grau/licenciatura/diplomatura de Medicina, Farmàcia, Infermeria i de l'àmbit de la Psicologia, la Química, la Biologia i la Física. Publicació BOE 2 de setembre de 2022

IIR: PLACES OFERTES A NIVELL NACIONAL I EN BALEARS

El Ministeri ha aprovat un total de 1.961 places per a infermeres a nivell nacional (62 per a Balears), repartides de la següent manera:

Especialitat d'Infermeria de Salut Mental: Total 311 (Balears: 8)
Especialitat d'Infermeria del Treball: Total 74 (Balears: 2)
Especialitat d'Infermeria Familiar i Comunitària: Total 824 (Balears: 26)
Especialitat d'Infermeria Geriàtrica: Total 81 (Balears: 2)
Especialitat d'Infermeria Obstètrica-Ginecològica (Comare): Total 437 (Balears: 16)
Especialitat d'Infermeria Pediàtrica: Total 234 (Balears: 8)

Consultar convocatòria: BOE

Correcció d'errates BOE 16/09/2022: Veure

Corrección de erratas BOE 17/11/2022: Veure

-TAXES dret d'examen: per a Infermeria 23,33€ ordinària. Consultar BOE per a persones exemptes de pagament.

-Termini de presentació de sol·licituds: del 5 al 19 de setembre de 2022 (fins a les 14:00h, hora peninsular)

-Data de celebració de l'examen:  21 de gener de 2023

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:  A través de REGISTRE ELECTRÒNIC (obligatori per a totes les persones que disposin d'un DNI/NIE.

FORMULARI DE SOL·LICTUD: Complimentar el model 790 de sol·licitud a través de la Seu Electrònica del Ministeri de Sanitat, obligatòriament: https://sede.mscbs.gob.es/ciudadanos/procAdministrativos.do?tipo=detallar&cod=080420

Únicament podran presentar la sol·licitud de forma presencial les persones que no disposin de DNI o NIE

-Més informació del procés:  Ministeri de Sanitat-Formació Sanitària Especialitzada

Etiquetes