Blog

Fundació d´Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l´Autonomia Personal requereix infermeres/rs

15:37 15 setembre en Ofertes d'ocupació-Nacionals

Oferta de treball per a residències a Eivissa

Lloc de treball : Sant Antoni de Portmany / Santa Eulalia d’es Riu / Sant Jordi de Ses Salines

Àmbit: salut mental/ geriatria

Sou aproximat :  32.086 € / brut anual.

Requisits:  

a) Tenir la nacionalitat espanyola o la d’un estat de la Unió Europea, o ser nacional d’altres estats amb les condicions que estableix l’article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
b) Tenir 16 anys complits i no haver arribat a l’edat de jubilació.
c) Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l’exercici de les funcions corresponents a la categoria d’infermer/a.
d) Títol de grau en infermeria, o títol oficial universitari equivalent.
e) Certificar el nivell de català B2 o equivalent.
f) Col·legiat al Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears
g) No haver estat separades, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar inhabilitades de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a exercir funcions similars a les de la categoria corresponent. En cas de persones nacionals d’un altre estat, no haver estat inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés a una ocupació pública.
h) No podran ser admesos candidats que en períodes anteriors contractats per l’ent hagin finalitat contracte sense superar període de prova en la categoria que es convoca (infermeria).

Horari: 08.00 a les 20.00 hores (dia) – 20.00 a les 08.00 hores (nit)

Tipus de contracte: : Eventual, substitució i interí (màx. 3 anys)

Contacto: 971177212 (Ext.66857) macarreras@fbd.caib.es

Nombre de Vacants : 1

S'ofereix allotjament i manutenció temporal de 2-3 mesos en les ofertes de les residències de Sa Serra i Ca Blai (totes dues a l'Illa d'Eivissa).

 

 

 

 

Etiquetes