Blog

FUNDACIÓ D'ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA: Convocatòria Borsa de Treball per a la categoria de Valorador/a de Dependència per a Mallorca, Menorca i Eivissa

11:42 11 octubre en Concursos i Oposicions

BOIB 11/10/22: Resolució de la gerent de la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears per la qual s'aproven les bases i la convocatòria d'una borsa de treball per a cobrir temporalment llocs de feina de valorador/a de dependència per a Mallorca, Menorca i Eivissa

Consultar Resolució: BOIB

 

-Les sol·licituds per a participar en aquesta convocatòria es presentaran mitjançant el model normalitzat de sol·licitud i autobaremació que es troba a
disposició de les persones interessades en la pàgina web de la Fundació, en l'adreça d'internet http://fbd.caib.es

-Termini per a presentar sol·licituds:  10 dies naturals, a comptar des del dia següent a la data de publicació de la convocatòria en el BOIB.