Blog

FUNDACIÓ D'ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA: Convocatòria procés selecció per a lloc de feina de Cap de l'Àrea Dependència

15:39 27 octubre en Concursos i Oposicions

BOIB 27/10/22: Resolució de la gerent de la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears per la qual s'aproven les bases i la convocatòria del procésde selecció per cobrir temporalment un lloc de feina de cap de l'Àrea de Dependència

Consultar Resolució: BOIB

 

-Les sol·licituds per a participar en aquesta convocatòria es presentaran mitjançant el model normalitzat de sol·licitud i autobaremació que es troba a
disposició de les persones interessades en la pàgina web de la Fundació, en l'adreça d'internet http://fbd.caib.es

-Termini per a presentar sol·licituds:  10 dies naturals, a comptar des del dia següent a la data de publicació de la convocatòria en el BOIB.