Blog

Convocatòria CGE: Ajuts inscripció al 33º Congrés de la CIM 2023 (Comares)

17:10 05 abril en Becas y ayudas formación otras 1

El CGE (Consejo General de Enfermería de España), posa a disposició de les Comares d'Espanya col·lgiades, un protocol de concesió d'ajuts per a participar en el 33º Congrés de la Confederació Internacional de Comares (CIM), el qual es celebrarà a Bali (Indonèsia), de l'11 al 14 de juny de 2023.

L'objectiu d'aquests ajuts és facilitar la participació en aquest congrés de les comares espanyoles.

-TIPUS D'AJUT: Finançament del 50% de la quota de la inscripció al congrés, únicament (a aquest import se li aplicarà la retenció que contempli la legislació fiscal vigent). Queden al marge altres conceptes com a viatges, trasllats o allotjament.

-El termini per a presentar sol·licituds finalitzarà el 26 de maig de 2023

-Forma de presentar la sol·licitud: Els col·legiats i col·legiades del COIBA hauran d'enviar un correu electrònic a [email protected] , en el correu s'ha d'indicar:

Assumpte del Mail: Sol·licitud Ajut 33º Congrés CIM 2023

Dades personals:: Nom, Llinatges, Adreça, DNI, nº. de Col·legiat, telèfon i correu electrònic

Dades bancàries:    Número de compte IBAN (el titular del compte o uns dels titulars ha de ser la persona que sol·licita l'ajut) on es realitzarà l'ingrés de l'import de l'ajut

Documentació:   S'haurà d'adjuntar el justificant de pagament de la quota d'inscripció al 33º congrés CIM 2023 

 

Una vegada fetes les comprovacions oportunes la Comissió Executiva o la Comissió Permanent del CGE adoptaran l'acord de concessió d'ajuda i/o subvenció, que es notificarà al sol·licitant i al col·legi corresponent. En aquest moment, s'abonarà a cada sol·licitant l'import assignat i adjudicat mitjançant transferència al compte corrent indicat en la sol·licitud.

Les ajudes i/o subvencions objecte del present protocol seran compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, però diferents en els conceptes a subvencionar, procedent de qualssevol altres administracions o ens públics i privats, estatals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sense perjudici del que sobre aquest tema pogués establir la normativa reguladora d'altres subvencions concurrents.

El col·legi d'infermeria corresponent, publicarà la concesió de l'ajut i/o subvenció en la seva pàgina web.

Més informació:  COIBA – Tel. 971 46 27 28 / [email protected]

ENLLAÇ al Congrés CIM:  https://midwives2023.org/