Blog

Hospital Fundació Institut San José selecciona infermeres/rs.

12:55 15 maig en Ofertes d'ocupació-Nacionals

Oferta d'ocupació per a Hospital Fundació Institut San José

Centre privat concertat

Lloc de treball: Madrid

Àmbit: Generalista

Nombre de Vacants :10

Sou aproximat : 27.500 € / brut anual. 

Horari: torns rotatoris i fixos

Tipus de contracte: Eventual d'Estiu

Requisits:

Grau/Diplomatura en Infermeria o títol equivalent homologat.
– Preferiblement amb experiència instrumentant.
- És indispensable estar col·legiat/da.

• Proporcionar continuïtat assistencial individualitzada mitjançant un mètode sistemàtic i organitzat.

• Desenvolupar els cuidats infermers seguint el model organitzatiu d'infermera referent del pacient i la família durant l'ingrés.
• Avaluar les necessitats dels pacients i de les seves famílies, planificant un pla d'acció individualitzat, duent a terme el seguiment proactiu estructurat del pacient i la família i avaluant els resultats..
• Donar continuïtat en el pla d'acció acordat amb els equips referents, realitzant en el cas que sigui necessari, la coordinació amb els diferents dispositius i equips multidisciplinaris.
• Analitzar i sintetitzar la informació i documentació relacionada amb la història de vida, la malaltia i l'evolució de signes i símptomes.
• Proporcionar cures de forma sistematitzada tenint en compte la situació individual de cada usuari i fent èmfasi en la comunicació i informació.
• Organitzar i planificar els objectius a aconseguir amb el pacient i la família, relacionada amb l'activitat assistencial directa/indirecta i la part no assistencial.
• Elaborar guies, protocols i procediments de manera conjunta amb l'equip interdisciplinari centrades en el pacient crònic complex i pal·liatiu.
• Donar una atenció integral i coordinada mitjançant el treball en equip.
• Garantir la continuïtat de les cures utilitzant la comunicació formal i estructurada, i establir una relació terapèutica amb l'usuari.
• Desenvolupar un maneig efectiu del final de vida.
• Dur a terme activitats docents amb el personal de nova incorporació, així com al servei segons es pugui precisar

 

Contacte: 915080140

 

 

 

 

Etiquetes