Blog

Fundació Atenció I Suport Dependència de les Illes Balears selecciona infermera/r

11:05 07 agost en Ofertes d'ocupació-Nacionals

Fundació Atenció I Suport Dependència de les Illes Balears selecciona infermera/r

Oferta d'ocupació en centre dependent de l'Administració Pública

 

Lloc de treball: Residència de Can Raspalls (Sant Jordi de Ses Salines) Eivissa.

Nombre de Vacants: 1

Àmbit: Geriàtrica.

Sou aproximat:: 37.468 € brut anual 

Requisits: 

a) Tenir la nacionalitat espanyola o la d’un estat de la Unió Europea, o ser nacional d’altres estats amb les condicions que estableix l’article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
b) Tenir 16 anys complits i no haver arribat a l’edat de jubilació.
c) Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a
l’exercici de les funcions corresponents a la categoria d’infermer/a.
Grau/Diplomatura en Infermeria o títol equivalent homologat.
e) Certificat de nivell de català B2 o equivalent (preferentment)
f) Estar col·legiat al Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears.
g) No haver estat separades, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap
administració pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les
comunitats autònomes, ni estar inhabilitades de manera absoluta o especial
per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a exercir funcions similars a les de la categoria corresponent. En cas de persones nacionals d’un
altre estat, no haver estat inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés a una ocupació pública.
h) No podran ser admesos candidats que en períodes anteriors contractats per l'ens hagin finalitzat contracte sense superar període de prova en la categoria que es convoca (infermeria).

Horari: De dilluns a diumenge en torns rotatius: de: 08.00 als 20.00 hores i 20.00 a les 08.00 hores (nit) 

Tipus de contracte:: Interí

Contacte: 971177212

Etiquetes