Blog

Fundació Atenció I Suport Dependència de les Illes Balears selecciona infermera/r

16:44 28 setembre en Ofertes d'ocupació-Nacionals

Fundació Atenció I Suport Dependència de les Illes Balears selecciona infermera/r

Oferta d'ocupació en centre dependent de l'Administració Pública

 

Lloc de treball: Eivissa: Residència Sa Serra (Sant Antoni de Portmany), Residència Can Blai (Santa Eulària des Riu), Residència Can Raspalls (Sant Jordi de Ses Salines) 

Nombre de Vacants: 3

Àmbit: Geriàtrica.

Sou aproximat:: 37.468 € brut anual 

Requisits: 

a) Tenir la nacionalitat espanyola o la d’un estat de la Unió Europea, o ser nacional d’altres estats amb les condicions que estableix l’article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
b) Tenir 16 anys complits i no haver arribat a l’edat de jubilació.
c) Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a
l’exercici de les funcions corresponents a la categoria d’infermera/r
d) Títol de grau en infermeria, diplomatura o títol equivalent. En el supòsit de titulacions expedides a l'estranger, s'ha d'aportar l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació
e) Certificat de nivell de català B2 o equivalent (preferentment)
f) Estar col·legiat al Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de les Illes Balears.
g) No haver estat separades, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap
administració pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les
comunitats autònomes, ni estar inhabilitades de manera absoluta o especial
per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a exercir funcions similars a les de la categoria corresponent. En cas de persones nacionals d’un
altre estat, no haver estat inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés a una ocupació pública.
Haver superat el període de prova amb l’ens a la categoria convocada

Horari: Horari: De dilluns a diumenge en règim d'horari especial, amb un horari de concurrència obligada de les: ⎯ 07.30 a les 14.30 hores (demà) ⎯ 14.30 a les 21.30 hores (tarda) ⎯ 21.30 a les 07.30 hores (nit) Les hores que falten fins a arribar a la jornada laboral establerta anualment es distribuiran al llarg de l'any segons necessitats del servei

Tipus de contracte:: Eventual

Contacto: 971177212 Maite

Etiquetes