Blog

Fundació Atenció i Suport Dependència de les Illes Balears busca infermera/r

20:45 10 novembre en Ofertes d'ocupació-Nacionals

Fundació Atenció i Suport Dependència de les Illes Balears busca infermera/r

 

Oferta de treball per a Son Tugores

(Centre dependent de l'administració pública).

 

Lloc de treball: Son Tugores. Palma.

Àmbit: Salut Mental

Sou aproximat:: 36.002 € / brut anual

Requisits:  

  1. a) Tenir la nacionalitat espanyola o la d’un estat de la Unió Europea, o ser nacional d’altres estats amb les condicions que estableix l’article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
  2. b) Tenir 16 anys complits i no haver arribat a l’edat de jubilació.
  3. c) Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a

l’exercici de les funcions corresponents a la categoria d’infermera/r

  1. Grau/Diplomatura en Infermeria o títol equivalent homologat.
  2. e) Certificat de nivell de català B2 o equivalent (preferentment)
  3. f) Estar col·legiat al Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de les Illes Balears.
  4. g) No haver estat separades, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap

administració pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les

comunitats autònomes, ni estar inhabilitades de manera absoluta o especial

per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a exercir funcions similars a les de la categoria corresponent. En cas de persones nacionals d’un

altre estat, no haver estat inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés a una ocupació pública.

  1. h) No podran ser admesos candidats que en períodes anteriors contractats per l'ens hagin finalitzat contracte sense superar període de prova en la categoria que es convoca (infermeria).

 

HorariJornada completa: Horari rotatiu de dilluns a diumenge, de matí i horabaixa torn complet. La jornada general de treball queda establerta en 35 hores setmanals de treball efectiu més 2 hores i 30 minuts setmanals de formació. Horari: de dilluns a diumenge en règim d'horari especial, amb un horari de concurrència obligada de: (matins) 07.30 a 14.30 has—(horabaixes) 14.30 a 21.30 has

Tipus de contracte:: Temporal

Nombre de Vacants: 1

Contacte: [email protected] 

Etiquetes