Blog

Ajudes inscripció al 29º Congrés del CIE 2023. Ajudes atorgades a col·legiats/col·legiades COIBA.

14:10 24 març en Becas y ayudas formación otras 1

El Consejo General de Enfermería de España, ha concedit un total de 3 ajudes a col·legiats/col·legiades de Balears, els quals varen presentar la sol·licitud per a rebre aquesta ajuda.

————————————————————————————————————————————————————————————————-

24/03/2023: El CGE (Consejo General de Enfermería), posa a la disposició de les infermeres i infermers d'Espanya col·legiats, un protocol de concessió d'ajudes per a participar en el 29è Congrés del CIE a celebrar a Mont-real (el Canadà), el qual se celebrarà de l'1 al 5 de juliol de 2023.

L'objectiu d'aquests ajuts és potenciar la recerca infermera i la posada en comú de les infermeres/us espanyols amb la resta de la comunitat infermera internacional.

-TIPUS D'AJUT: Finançament del 50% de la quota de la inscripció al congrés, únicament (a aquest import se li aplicarà la retenció que contempli la legislació fiscal vigent). Queden al marge altres conceptes com a viatges, trasllats o allotjament.

-El termini per a presentar sol·licituds finalitzarà el 15 de juny de 2023

-Forma de presentar la sol·licitud: Els col·legiats i col·legiades del COIBA hauran d'enviar un correu electrònic a [email protected] , en el correu s'ha d'indicar:

Assumpte del Mail: Sol·licitud Ajut 29è Congrés CIE 2023

Dades personals:: Nom, Llinatges, Adreça, DNI, nº. de Col·legiat, telèfon i correu electrònic

Dades bancàries:    Número de compte IBAN (el titular del compte o uns dels titulars ha de ser la persona que sol·licita l'ajut) on es realitzarà l'ingrés de l'import de l'ajut

Documentació:   S'haurà d'adjuntar el justificant de pagament de la quota d'inscripció al 29è congrés CIE 2023 

 

Una vegada fetes les comprovacions oportunes la Comissió Executiva o la Comissió Permanent del CGE adoptaran l'acord de concessió d'ajuda i/o subvenció, que es notificarà al sol·licitant i al col·legi corresponent. En aquest moment, s'abonarà a cada sol·licitant l'import assignat i adjudicat mitjançant transferència al compte corrent indicat en la sol·licitud.

Les ajudes i/o subvencions objecte del present protocol seran compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, però diferents en els conceptes a subvencionar, procedent de qualssevol altres administracions o ens públics i privats, estatals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sense perjudici del que sobre aquest tema pogués establir la normativa reguladora d'altres subvencions concurrents.

El col·legi d'infermeria corresponent, publicarà la concesió de l'ajut i/o subvenció en la seva pàgina web.

Més informació:  COIBA – Tel. 971 46 27 28 / [email protected]

ENLLAÇ al Congrés CIE:  https://icncongress2023.org/es/congreso-del-consejo-internacional-de-enfermeras-2023/