Title Image

Canal de denúncies

Polítiques del sistema intern d'informació

El sistema intern d'informació del COL·LEGI OFICIAL D’INFERMERES I INFERMERS DE LES ILLES BALEARS és la via per comunicar, de manera confidencial i efectiva, qualsevol informació sobre els fets irregulars comeses pel COL·LEGI OFICIAL D’INFERMERES I INFERMERS DE LES ILLES BALEARS o del seu personal, que hagin estat coneguts en el marc d'una relació laboral o professional mantinguda amb la nostra organització de conformitat amb el que disposa la Llei 2/2023, de 20 de febrer.

 

L'organització ha configurat el sistema intern d'informació a través dels següents canals:

 

 

Pes escrit:

  • A través del correu electrònic: [email protected]
  • A través del correu postal, dirigit al responsable del sistema intern d'informació de l'organització COL·LEGI OFICIAL D’INFERMERES I INFERMERS DE LES ILLES BALEARS al carrer Almirall Gravina, 1, 07014, Palma, Mallorca, Balears.

Verbalment:

  • A través del sistema de missatgeria de veu, telefonant al número 971 46 06 12.
  • A sol·licitud de l'informant, també es podrà presentar la informació mitjançant una reunió presencial amb el responsable del sistema, dins del termini màxim de set dies des de la presentació de la sol·licitud.

Al marge d'aquests canals, es poden interposar comunicacions davant els canals externs d'informació de les autoritats competents.

 


 

Rebuda la denúncia, el responsable del sistema intern d'informació comunicarà el justificant de recepció de la denúncia al denunciant en un termini inferior a 7 dies - en els supòsits de denúncies nominals -. En qualsevol cas, s'informarà el denunciant dels drets i les obligacions establertes per la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

 

El responsable del sistema intern d'informació emetrà un informe motivat que estimarà o desestimarà la comunicació interposada, justificant, en qualsevol cas, la decisió adoptada. L'informe es notificarà a l'informant i a la persona afectada en un termini màxim de 3 mesos a partir del venciment del termini de set dies després d'efectuar-se la comunicació, excepte els casos d'especial complexitat que requereixin una ampliació de termini, i en aquest cas, aquest podrà estendre's fins a un màxim d'altres tres mesos addicionals.

 

Durant la tramitació de la denúncia es pot mantenir la comunicació i contacte amb l'informant/denunciant i, si es considera necessari, de sol·licitar a la persona informant informació addicional.

 

Es garanteix que la persona afectada per la informació o denúncia tingui notícia d'aquesta, així com dels fets relatats de manera succinta. Addicionalment, se l'informarà del dret que té a presentar al·legacions per escrit i del tractament de les seves dades personals. No obstant això, aquesta informació podrà efectuar-se en el tràmit d'audiència si es considerés que la seva aportació amb anterioritat pogués facilitar l'ocultació, destrucció o alteració de les proves.

 

El responsable del sistema intern d'informació/Canal de denúncies garanteix la confidencialitat a tots aquells que ho utilitzin. A més, garanteix la confidencialitat quan la comunicació sigui remesa per canals de denúncia que no siguin els establerts o a membres del personal no responsable del seu tractament.

 

Durant la tramitació de l'expedient, les persones afectades per la comunicació tindran dret a la presumpció d'innocència, al dret de defensa, al dret d'accés a l'expedient, així com a la mateixa protecció establerta per als informants, preservant-se la seva identitat garantint-se la confidencialitat dels fets i dades del procediment.

 

Els tractaments de dades personals que derivin de l'aplicació d'aquest procediment es regiran pel que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu del Consell, de 27 d'abril de 2016, en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, en la Llei orgànica 7/2021, de 26 de maig, de protecció de dades personals tractats per a fins de prevenció, detecció, recerca i enjudiciament d'infraccions penals d'execució de sancions penals.

 

El responsable del Sistema intern d'informació/canal de denúncies emetrà amb caràcter immediat la informació al Ministerio Fiscal, quan els fets poguessin ser indiciàriament constitutius de delicte, o a la Fiscalia Europea, en el cas que els fets afectin els interessos Financers de la Unió Europea.

 

L'organització garanteix l'absència de represàlies contra qualsevol que posi en el seu coneixement una possible conducta il·lícita o hagi comunicat un incompliment normatiu o col·labori en la seva recerca o ajudi a resoldre-la.

 

Les persones que comuniquin o revelin infraccions recollides en l'Art. 2 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, d'accions o omissions que puguin ser constitutives d'infracció penal o administrativa, greu o molt greu, tindran dret a les mesures de protecció sempre que concorrin les condicions recollides en l'article 35 de la citada norma. Les mesures de protecció apareixen recollides en l'article 38 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer.

 

La denúncia o informació serà custodiada en les dependències de l'organització de conformitat amb la seva política d'arxiu i conservació de documents.

 

L'organització disposa d'un registre de totes les denúncies rebudes. Les denúncies es conservaran únicament durant el període que sigui necessari proporcionat a l'efecte de complir amb els requisits imposats per la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives de lluita contra la corrupció, de conformitat amb el que es disposa en l'article 24 i altres articles aplicables de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals garantia dels drets digitals.