Blog

186/2017. Els recursos personals dels professionals sanitaris com a predictors d'organitzacions sanitàries saludables

09:03 20 abril en Proyectos en Curso 17

Investigadora principal: Pilar Andreu

 

El Model Demandes-Recursos laborals (Bakker i Demerouti, 2007) proporciona el marc teòric d'aquesta investigació orientat al desenvolupament dels recursos personals i laborals dels treballadors, entesos com tots aquells aspectes que poden afectar a la salut psicosocial del treballador. Pel que, l'objectiu de l'estudi és analitzar el perfil del professional sanitari pel que fa a l'ús dels recursos personals que utilitza per al desenvolupament de la seva activitat professional.

El disseny de l'estudi és un estudi observacional, correlacional, transversal, i no probabilístic. El projecte s'emmarca en l'Hospital Universitari de Son Espases, a fi d'assolir els objectius plantejats. La població objecte d'estudi és tots els professionals sanitaris que pertanyen a aquestes tres categories: TCAE (Tècnic Auxiliar de Cures d'Infermeria), DUE-GRAU d'Infermeria i Metge (adjunt i resident).

Les variables objecte d'estudi són: burnout, engagement, Capital Psicològic (Optimisme, Resiliència, Autoeficàcia i Esperança), Empatia, Satisfacció Laboral i les variables sociodemogràfiques i professionals. La recollida de la informació es realitzarà mitjançant qüestionaris autoinformats.

Després de l'emplenament dels qüestionaris es procedirà a l'anàlisi de la informació i l'obtenció de les estadístiques descriptives de les variables objecte d'estudi.