Blog

195/2017 Millora dels coneixements i l'emplenament del registre de voluntats anticipades mitjançant una intervenció e-learning

09:00 20 abril en Proyectos en Curso 17

Investigador principal: Pedro Jesús Milla Ortega

 

El nombre de registres de Voluntats Anticipades (VA) a Mallorca és baix i, de la mateixa manera, el nivell de coneixements al respecte per part dels professionals d'infermeria, per això l'objectiu d'aquest estudi és determinar la millora de coneixements en el registre de les voluntats anticipades després d'una intervenció e-learning, i establir si existeix relació entre aquesta millora i el nivell de complementació.

Per això, es pretén desenvolupar un estudi multicèntric, experimental, a l'àrea sanitària de Mallorca, amb mesurament pre i postintervenció, en el qual es pretén mesurar si una intervenció amb format en línia augmenta el nivell de coneixements dels professionals i millora la complementació del procediment de registre de voluntats anticipades.

Així doncs, el fenomen que es pretén estudiar tindrà dos resultats independents, dels quals pretenem demostrar la seva relació, el nivell de coneixements pre i post a la visualització d'un vídeo formatiu dirigit a les infermeres, que es mesurarà amb la complementació d'un qüestionari i la taxa de complementació del registre.

L’hipotetitzat augment de coneixements es mesurarà intentant observar com incideix la intervenció basada en un vídeo, suportat mitjançant una plataforma en línia accessible tant des dels smartphone, com des dels ordinadors, mesurant el seu efecte a la setmana de la seva primera visualització, al mes, al cap de tres mesos, i sis mesos després. Mesurant amb aquesta mateixa pauta de temps el nivell de complementació del registre de voluntats anticipades.

Es pretén establir la incidència de la intervenció sobre l'augment de coneixements de les infermeres, establir la pauta de recordatori idònia per a mantenir el nivell aconseguit amb la intervenció de coneixements i observar si el mateix va associat al nivell de complementació.