Blog

197/2017 Elaboració de la guia de bones pràctiques: Recursos pedagògics per a tutors de pràctiques d'infermeria

08:57 20 abril en Proyectos en Curso 17

Investigadora principal: Clara Bendito Barber

 

La formació de les infermeres combina la formació teòrica amb la pràctica. Durant el pràcticum, les infermeres tutores clíniques no només han d'ensenyar tècniques sinó que també han de potenciar la capacitat crítica. Amb la finalitat de millorar el període del Pràcticum ens plantegem dissenyar i implantar una Guia de Bones Pràctiques, que ofereixi recomanacions per a la tutorització dels alumnes en pràctiques. En posar en marxa aquestes recomanacions es pretén millorar les habilitats pedagògiques de les infermeres i augmentar satisfacció i formació dels professionals i estudiants. Per això s'ha dissenyat un estudi de metodologia mixta a l'àmbit de l'Àrea de Salut de Menorca.

En una primera fase es realitzarà un mesurament basal mitjançant l'ús de qüestionaris. Seguit d'una estratègia qualitativa que permetrà identificar les fortaleses i debilitats en l'autorització dels estudiants. En la segona fase i d’acord amb els resultats obtinguts es dissenyarà i posarà en funcionament la Guia de Bones Pràctiques per a l'autorització d'alumnes d'Infermeria. I finalment, es mesurarà l'impacte de les intervencions. Instruments: Qüestionaris i grups de discussió.

Subjectes d'estudi: Infermers, estudiants d'Infermeria i professors de grau d'Infermeria. Anàlisi: Anàlisi descriptiva per a totes les variables. Anàlisi per comparar mesures abans i després de la intervenció. Proves paramètriques o no paramètriques, segons distribució de variables. SPSS.