Blog

192/2017 Prevenció de bacterièmia associada al catèter venós perifèric en hospitalització mitjançant la implantació d'una intervenció multicomponent

08:46 24 abril en Proyectos en Curso 17

Investigador principal: Joan E. de Pedro

 

Objectiu: determinar l'impacte de la implementació d'una intervenció multicomponent basada en síntesis d'evidències en la incidència de bacterièmia associades a l'ús dels CVP en pacients hospitalitzats.

Metodologia: assaig clínic aleatoritzat per clúster realitzat en centres hospitalaris del Sistema Balear de Salut. Els subjectes d'estudi seran adults hospitalitzats portadors de catèter venós perifèric. La intervenció consisteix en una estratègia multicomponent formada per quatre accions orientades a disminuir la bacterièmia relacionada al CVP. Tindrà una durada de 12 mesos. El grup control seguirà en pràctica habitual sense cap acció específica. La recollida de dades s'obtindrà a través de la història clínica del pacient. A través del registre evolutiu es registraran totes les qüestions relacionades amb la inserció, manteniment, retirada del catèter, així com les seves complicacions (Bacterièmia, Flebitis, Extravasació, Obstrucció, Mal i Febre).

A l'inici del projecte es complimentaran els qüestionaris EPBQ, NWI i de variabilitat. L’estratègia d'anàlisi dels resultats consistirà en una exploració de les dades descriptives de la mostra, anàlisi bivariant amb proves paramètriques i no paramètriques. Es realitzarà un model de regressió, anàlisi de les mesures d'efecte de la intervenció (RAR, RR, NNT), i a més d'una anàlisi multinivell mitjançant regressió multinivell. Implicacions pràctiques: permetrà conèixer la variabilitat en referència a les pràctiques infermeres sobre els accessos vasculars perifèrics. A més, permetrà avaluar l'impacte que exerceix la intervenció multicomponent sobre la bacterièmia associada al catèter perifèric, sent la complicació més severa i amb repercussió més greu per al pacient hospitalitzat.