Blog

El COIBA convoca eleccions a la Junta de Govern i a les juntes insulars de Menorca i Eivissa - Formentera

10:03 06 març en Elecciones Coiba-2019

La Junta de Govern del Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears va acordar en reunió ordinària, ahir 5 de març de 2019, convocar eleccions al Ple de la Junta de Govern del COIBA, així com a la Junta Insular de Menorca i a la Junta Insular d'Eivissa i Formentera.

Mitjançant la circular-convocatòria annexa, d'acord amb el que preceptuen els articles 29, 30 i 38 dels Estatuts col·legials - publicats en el BOIB núm. 142, de 13 de novembre de 2018-, la Junta actual ha convocat les eleccions al Ple de la Junta de Govern del COIBA, que se celebraran el proper dia 26 de juny de 2019 a la seu col·legial situada a Palma (carrer Almirall Gravina, núm. 1) i a les delegacions de Menorca (situada al carrer Camí de Ses Vinyes, núm. 130) i en la d'Eivissa (situada al carrer Abad i la Serra, núm. 2, Principal, Oficina 10). La votació començarà a les 10.00 h i conclourà a les 20.00 h.

La celebració de les eleccions a les Juntes insulars de Menorca i d'Eivissa-Formentera se celebrarà, respectivament, en cada delegació territorial, el mateix dia i en el mateix horari assenyalat d'inici i tancament de la votació.

Per tal de donar compliment al que preveu l'article 30 dels Estatuts col·legials, a la circular-convocatòria es transcriuen els extractes més rellevants dels articles 10, 23, 28, 30, 34 i 38 dels Estatuts col·legials referents als càrrecs objecte de les eleccions convocades, els requisits d'elegibilitat per poder aspirar a aquests, la forma de presentació de les candidatures, i el termini de presentació de les mateixes per poder concórrer a l'elecció.

Documents adjunts:

Circular-convocatòria

Estatuts col·legials

Etiquetes