Blog

Publicat el cens definitiu per a les eleccions COIBA 2019

10:00 09 abril en Elecciones Coiba-2019

Una vegada conclòs el període de deu dies hàbils per a fer canvis, queda publicat el llistat actualitzat de tots els col·legiats del COIBA que podran participar en les eleccions 2019.

En virtut de l'article 34 dels Estatuts del COIBA, publiquem el cens definitiu de col·legiats i col·legiades per a les eleccions convocades per al 26 de juny.

Documentació adjunta: cens electoral definitiu 2019

 

“Article 34.- Cens electoral. Presentació i proclamació de candidatures":

2. El cens definitiu es publicarà al tauler d'anuncis i en la pàgina web col·legial un màxim de quatre dies hàbils des de la finalització del termini fixat per a la presentació de reclamacions al cens provisional.

3.-El termini de presentació de candidatures serà de deu dies hàbils computat a partir de l'endemà a la publicació del cens definitiu.

4.-Una còpia del cens definitiu es lliurarà a cadascuna de les candidatures que siguin proclamades, sent aquest cens l'únic vàlid per a la celebració de les eleccions. Una vegada finalitzat el procés electoral s'haurà de retornar el cens lliurat a cadascuna de les candidatures.

Etiquetes