Blog

286/2018 Actituds i creences sobre les barreres i facilitadors percebudes sobre els catèters venosos perifèrics en infermeres d'unitats d'hospitalització

08:53 11 abril en Proyectos en Curso 18

Investigador Principal: Gaizka Parra

 

Metodologia:

Investigació qualitativa situada al paradigma crític-social, amb l'objectiu d'explorar les percepcions, actituds i creences sobre les barreres i facilitadors percebudes sobre els catèters venosos perifèrics que permeti una visió general per a desenvolupar propostes i estratègies de millora en la implementació de recomanacions basades en evidència. Es va considerar la inclusió de participants del Sistema Sanitari Balear. Els participants seran infermeres d'hospitalització seleccionades de forma intencional, sent el reclutament entre setembre i novembre de 2018 i s'estima que un nombre màxim de 24 participants, encara que el reclutament finalitzarà en el moment que es produeixi la saturació de les dades. Es realitzaran entrevistes semiestructurades amb una durada prevista aproximada d'entre 30 – 45 minuts dirigides per un psicòleg clínic aliè a l'àmbit hospitalari i per un investigador clínic, seran enregistrades en àudio i transcrites, i les respostes seran anonimitzades abans de procedir a l'anàlisi. L'anàlisi de les dades es durà a terme de forma contínua i circular, i respondrà a un procés iteratiu.

En la fase inductiva es travaran les dades a partir de les transcripcions i dels documents generats pels participants, buscant les unitats de significat.

Implicacions pràctiques: permetrà conèixer les percepcions de les infermeres respecte als catèters venosos perifèrics i així com de les mesures proposades per millorar la implementació d'evidència respecte a les mateixes. A més, permetrà crear sinergies entre els centres hospitalaris participants que facilitaran el desenvolupament i implementació de polítiques de cures basades en l’evidència.