Blog

0287/2018 Aplicació de les taxonomies NANDA, NIC i NOC en la pràctica clínica: validació d'un qüestionari pel mètode Delphi

14:04 12 abril en Proyectos en Curso 18

Investigadora principal: Celia Personat

 

Resum:

Històricament l'evolució del procés d'atenció infermera ha anat acompanyat del desenvolupament a escala internacional de les classificacions per als diagnòstics d'infermeria NANDA, NIC i NOC. Tot i que fa ja vint anys de la importació d'aquestes taxonomies al nostre entorn la seva aplicació segueix presentant una gran variabilitat.

L'objectiu d'aquest estudi és validar a través d'experts, pel mètode Delphi, un qüestionari que permeti dimensionar l'aplicació de les taxonomies NANDA, NIC i NOC, en la pràctica clínica. El constructe per a l'elaboració d'aquest qüestionari es defineix a través de la revisió de la literatura i de la Teoria del Comportament Planificat (TCP) d'Azjen. Sorgeixen factors relacionats amb l'actitud infermera i la seva capacitat diagnosticadora a més de factors relacionats amb la institució en la qual desenvolupen la seva feina. Són els experts participants, implicats en l'estudi i seleccionats a través de l’estratègia de "bola de neu", qui validaran aquest contingut. Es busca aconseguir en aquest projecte la participació d'almenys 15 experts.