Blog

289/2018 Anàlisi dels esdeveniments adversos relacionats amb nutricions parenterals perifèriques en adults ingressats a l'Hospital Son Llàtzer.

14:16 12 abril en Proyectos en Curso 18

Investigadora principal: Yolanda Lladó

 

Resum:

Antecedents/justificació: la disminució dels esdeveniments adversos (EA) relacionats amb catèters venosos hauria de ser un objectiu fonamental de les institucions hospitalàries orientat a garantir la seguretat del pacient hospitalitzat. La osmolaritat de les solucions apta per ser infosa a través d'un catèter venós perifèric (CVP) és un tema complex, encara no resolt, que pot provocar complicacions associades. Una de les infusions habituals amb elevada osmolaritat administrada per CVP és la Nutrició Parenteral Perifèrica (NPP).

Objectiu:
a) Analitzar els EA esdevinguts en pacients amb CVP i amb prescripció de NPP
b) Determinar si el canvi a una NPP de menor osmolaritat produeix una reducció de l’esmentada EA

Disseny: estudi observacional descriptiu retrospectiu dividit en tres períodes:
I- Període sense intervenció, II- aplicació d'un paquet de mesures; III-aplicació d'un paquet de mesures, una d’elles inclou el canvi de NPP.

Àmbit: unitats hospitalàries d'adults de l'Hospital Son Llàtzer (HSLL)

Subjectes d'estudi: pacients adults, ingressats, portadors de CVP, amb prescripció en l'àmbit descrit.

Variables: es recolliran variables sociodemogràfiques (edat, sexe...) i relatives a l'ingrés dels pacients (dies d'ingrés, prescripció de tractaments irritants ...), característiques del CVP i NPP infosa, presència o no d'EA.

Recollida i anàlisi de dades: les variables es recolliran de la història clínica informatitzada del pacient, a partir de l'estat de pacients amb prescripció de NPP en els tres períodes esmentats. S'analitzaran principalment la taxa d'incidència de flebitis i bacterièmies per CVP produïts en els diferents períodes.