Blog

293/2018 Transformació de les dinàmiques de treball de l'equip d'infermeria en una unitat d'urgències i emergències hospitalàries a través d'una investigació acció participativa

14:07 07 maig en Proyectos en Curso 18

Investigadora principal: Rosa Miró Bonet

 

Resum:

L'objectiu general d'aquesta investigació és transformar les dinàmiques de treball de l'equip d'infermeres del servei d'urgències i emergències hospitalàries d'un hospital comarcal. Per això, s'ha dissenyat un estudi amb metodologia qualitativa, situat en el paradigma crític-social. Es proposa una Investigació Acció Participativa per desenvolupar un procés de presa de decisions que provoquin canvis i millores en la pràctica clínica. Es tracta d'un projecte de propietat col·lectiva dissenyat en 6 fases, que inclouen un diagnòstic de situació, proposta de canvis, disseny i implementació de mesures consensuades i avaluació d’aquestes. Els potencials participants seran tots els professionals de l'equip d'infermeria de la unitat, la participació serà voluntària. La recollida de dades es realitzarà mitjançant grups focals i diaris de camp, encara que s'adaptarà responent a la dinàmica flexible d'aquesta metodologia. L'anàlisi de dades es durà a terme de forma contínua i circular. Al final de cada fase o cicle, es generaran documents resum per facilitar el “member-checking” i les dinàmiques de consens en la presa de decisions. Es realitzarà una triangulació contínua de fonts i mètodes. Se sol·licitarà l'aprovació del comitè d'investigació del centre i del comitè d'ètica en la recerca de les Illes Balears. La present investigació pretén identificar elements facilitadors i components contextuals que intervenen en el procés de transformació i consolidació d'un canvi, que resultarà de gran utilitat per a la transferència de troballes derivades de les investigacions en l'àmbit dels serveis de salut i política sanitària.

Se trata de un proyecto de propiedad colectiva diseñado en 6 fases, que incluyen un diagnóstico de situación, propuesta de cambios, diseño e implementación de medidas consensuadas y evaluación de las mismas. Los potenciales participantes serán todos los profesionales del equipo de enfermería de la unidad, la participación será voluntaria. La recogida de datos se realizará mediante grupos focales y diarios de campo, aunque se adaptará respondiendo a la dinámica flexible de esta metodología.

El análisis de datos se llevará a cabo de forma continua y circular. Al final de cada fase o ciclo, se generarán documentos resumen para facilitar el “member-checking” y las dinámicas de consenso en la toma de decisiones. Se realizará una triangulación continua de fuentes y métodos. Se solicitará aprobación del comité de investigación del centro y del comité de ética en la investigación de las Islas Baleares.

La presente investigación pretende identificar elementos facilitadores y componentes contextuales que intervienen en el proceso de transformación y consolidación de un cambio, que resultará de gran utilidad para la transferencia de hallazgos derivados de las investigaciones en el ámbito de los servicios de salud y política sanitaria.