Blog

294/2018 La Consulta Jove, què opinen l’alumnat i les famílies?

15:54 09 maig en Proyectos en Curso 18

Investigadora principal: Mª Clara Vidal Thomàs

 

Objectius:

  • Valorar l’opinió de l’alumnat sobre el programa Consulta Jove i les intervencions que es realitzen d’educació per a la salut al centre educatiu on estudien.
  • Valorar l’opinió de les famílies sobre el programa de Consulta Jove i el tractament del tema de la salut als centres educatius (CE).

Disseny: Avaluació participada mitjançant metodologia qualitativa. Es realitzaran grups focals per tal de recollir l’opinió de joves i famílies.

Àmbit: Centres educatius on es fa Consulta Jove de Mallorca

Subjectes d’estudi:

  • Joves de 12 o més anys, escolaritzats a CE de les Illes Balears que tinguin consulta jove i que donin el seu consentiment per participar
  • Familiars de joves dels centres educatius participants.

 

Variables: Dimensions que es valoraran amb els i les Joves:

  • Grau de coneixement i ús de la consulta Jove. Satisfacció sobre l’ús de la CJ. Utilitat per resoldre dubtes sobre la salut. Dificultat d’accés a la CJ i a la informació sobre salut. Fonts d’informació sobre salut i com els agradaria rebre informació sobre salut.
  • Famílies: Grau de coneixement de la CJ. Satisfacció i Utilitat de la CJ. Expectatives de les famílies sobre el paper del CE en la salut del jovent.

 

Recollida de dades: les entrevistes dels grups focals seran àudio gravades i posteriorment transcrites per fer l’arbre de codis segons les dimensions estudiades. S’analitzaran segons la teoria fonamentada, per al manco dues persones del grup d’investigació de manera independent.