Blog

Nota informativa sobre la valoració de cursos del COIBA en la borsa única de l'Ibsalut

11:09 05 juny en Notícies

Recentment hem tingut la denúncia d'una col·legiada a la qual el SSIB, en el sistema de selecció de personal estatutari a través de la borsa de treball únic per a infermeres han deixat d'avaluar els cursos que havia fet en el COIBA, això a l’empar que el document emès pel COIBA no tenia un codi segur de verificació (CSV):

 

A).-Pel que fa a l'obligació dels documents creats pel COIBA per tenir el (CSV):

A).- Respecto a la obligatoriedad del que los documentos que crea el COIBA disponga del (CSV):

A l'octubre de 2016, entrà en vigor la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que juntament amb la Llei 40/2015 de Règim Jurídic del Sector Públic, van establir l'obligació que tots els tràmits amb l'administració fossin digitals, donant un termini de 2 anys perquè les administracions s'adaptéssin a aquest.

Les lleis 39 i 40 de 2015 introdueixen el CSV en els següents articles:

• Article 42 de la Llei 40/2015 de Règim Jurídic del Sector Públic en els sistemes de signatura per a l'actuació administrativa automatitzada. L'apartat (b) inclou el codi segur de verificació vinculat a l'Administració Pública, organisme, organisme públic o entitat de Dret Públic, en els termes i condicions establerts, permetent en tot cas la verificació de la integritat del document per l'accés a la seu electrònica corresponent.

• Article 27 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques sobre la validesa i efectivitat de les còpies efectuades per Administracions Públiques. Les Administracions han de fer pública, a través de la seu electrònica pertinent, els codis segurs de verificació o un altre sistema de verificació utilitzat.

Si mirem el contingut d'aquestes lleis esmentades, resulta que només es refereix a "COL·LEGIS PROFESSIONALS" una d'elles - Llei 39/2015-i només en dues ocasions:

1. En el seu memoràndum explicatiu .

Des de la seva lectura, s'extreu del contingut lògic-gramatical que els Col·legis Professionals podran triar com aplicar la Llei 39/2015, perquè en ser la Llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques d'aplicació “SUPLETÒRIA” abans d’acudir a aquesta Llei, els Col·legis podran fer ús de la seva capacitat reguladora per canviar, afegir i adaptar les seves normatives a les seves necessitats tal com ho consideri oportú.

2. I en l'article 14.2 (2. En tot cas, estaran obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics a les administracions públiques per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu, al menys les matèries següents:(a) persones jurídiques.; b) entitats sense personalitat jurídica; c) els qui realitzin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que es realitzin amb les Administracions Públiques en l'exercici d'aquesta activitat professional. En qualsevol cas, dins d'aquest col·lectiu s'entén incloent notaris i registradors de la propietat i mercantils.; d) aquells que representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'administració. ; ; ... > >.

En aquest article s'indica que els col·legiats estan OBLIGATS a relacionar-se amb les Administracions Públiques a través de mitjans electrònics "per als tràmits i actuacions que realitzin amb les Administracions Públiques en l'exercici de la seva professió", és a dir, per a qualsevol tràmit que els col·legiats realitzin que estiguin relacionats amb les funcions desenvolupades pel Col·legi per delegació de l'Administració sanitària corresponent. Els procediments derivats de l'exercici de les pròpies competències concedides per la Llei de Col·legis Professionals, com ara els procediments que afecten als col·legiats i/o l'activitat de Deontologia, l' activitat formativa, la docència, etc. la veritat és que ja estan regulades per aquesta normativa (per exemple, una finestreta única) on no hi ha cap referència al CSV.

En aquest punt, segons els arguments anteriors, entenem que el COIBA per a la identificació d'un document propi per via electrònica, té dos sistemes possibles, VÀLIDS PER IGUALl:

1.-la firma electrònica, i en particular la firma digital o signatura electrònica avançada, que garanteix l'autoria i veracitat d'un document-com fa el segell electrònic-i

2.-el CSV, que es genera automàticament un cop signat el document (o simultàniament a la signatura) i que es recomana que s'incorpori a totes les resolucions i actes que s'hagin de notificar. S'imprimeix físicament amb el paper, que correspon al document original (electrònic) verificable a les seus electròniques del col·legi. És una manera de poder verificar, a través de la web, que un document s'expedeix efectivament, recollit o registrat per l'organisme emissor. A aquest efecte, ha d'haver-hi un acord de la Junta de Govern per aprovar la creació del sistema CSV, i publicar la seu on es carregaran aquests documents per a la seva consulta i descàrrega per part de les persones interessades.

B).-Pel que fa a l'exigència per part del SSIB que el document porti CSV.

En la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 30 de novembre de 2016 per la qual es convoca un concurs de mèrits per a constituir les borses generals per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria d'Infermer/a (BOIB núm. 152, data 03/12/2016), NO esmenta en cap de les bases de la convocatòria la necessitat que els documents tinguin CSV, és més, en l'apartat 9, sota l'epígraf 'Aportació de la documentació que acrediti que es compleixen els requisits i mèrits alegats, concretament en el punt 4, es diu (sic): "9,4.- Si els documents s'han descarregat des d'Internet és imprescindible la signatura digital per poder realitzar les verificacions d'autenticació". Les bases requereixen només que els documents estiguin signats digitalment.

requereixen només que els documents estiguin signats digitalment. També volem informar que per part del SSIB hi ha molts altres mitjans -a part del CSV- per dur a terme les "comprovacions d'autenticació" dels documents digitals emesos pel COIBA (en aquest sentit hem de recordar el contingut de l'article 5. b de la Llei de Col·legis Professionals, en la qual ens parla del deure de col·laboració dels Col·legis Professionals amb l'Administració).

Lamentem els problemes que el SSIB està causant a les persones col·legiades que estan sent afectades per aquesta raó, i per això els recordem que els serveis d'assessoria jurídica de COIBA estan a la seva disposició.

Finalment, indicar que tot i que considerem que aquesta Corporació sectorial no està obligada a tenir CSV, a dia d'avui el COIBA ja està gestionant la incorporació de CSV en els seus documents, això amb la finalitat d'evitar situacions com aquesta.

I perquè consti per als propòsits legals adequats, i especialment perquè pugui ser utilitzat per les persones col·legiades afectades per l’argumentació dels seus recursos, que aquesta comunicació és emesa i publicada a través del lloc web COIBA.

Etiquetes