Blog

574/2020 Eficàcia del projecte pilot «PicEpS», implantat a un Col·legi d'Educació Primària de Menorca per a la millora d'hàbits saludables

14:01 09 octubre en Proyectos en Curso 20

Investigadora principal: Isabel Maria Camps Bosch.

 

L'objectiu d'aquest estudi és analitzar a través d'una investigació quantitativa, pre-post, amb grup control, l'eficàcia del programa pilot «PicEps», desenvolupat després d'una exhaustiva anàlisi bibliogràfica, en el marc d'una escola d'Educació Primària a Menorca, durant tot un curs acadèmic.

Es farà una anàlisi descriptiva amb totes les variables d'estudi, amb freqüències, percentatges, mitjana i desviació estàndard; o mitjana, valor mínim i valor màxim i una anàlisi inferencial per comparar les mesures abans i després de la intervenció, amb proves paramètriques i no paramètriques. El programa informàtic utilitzat serà el SPSS.