Blog

581/2020 Impacte d'una aplicació per a telèfon intel·ligent en la qualitat de vida dels cuidadors informals de pacients amb ACV

15:55 11 octubre en Proyectos en Curso 20

Investigador principal: Ismael Andrades González.

 

L'objectiu general d'aquest treball és l'avaluació de la qualitat de vida dels cuidadors informals de pacients dependents mitjançant el desenvolupament i implantació d'una aplicació informàtica. Per això, s'ha dissenyat un assaig clínic aleatoritzat sense possibilitat d'emmascarament.

Es desenvoluparà en les quatre àrees de salut de Mallorca i l'estudi el formaran els cuidadors informals a càrrec d'un familiar amb gran dependència després de patir un ACV. Aquests participants es reclutaran després de l'alta hospitalària a través dels serveis d'atenció domiciliària que s'encarregaran d'incorporar els que compleixin amb els criteris d'inclusió i exclusió.

Les variables que es tindran en compte seran la qualitat de vida, símptomes depressius, sobrecàrrega del cuidador i canvi de vida.