Blog

Convocades les Proves d’Accés a Formació Sanitària Especialitzada 2021 (I.I.R.)

09:13 04 desembre en Notícies

Termini de presentació de sol·licituds: des de dia 9 fins al dia 21 de desembre de 2020

 

Ordre SND/1158/2020, de 2 de desembre, per la qual s'aprova l'oferta de places i la convocatòria de proves selectives 2020 per a l'accés l'any 2021, a places de formació sanitària especialitzada per a les titulacions universitàries de grau/llicenciatura/diplomatura de Medicina, Farmàcia, INFERMERIA i àmbit de la Psicologia, la Química, la Biologia i la Física.

IIR: PLACES OFERTES A NIVELL NACIONAL I EN BALEARS

El Ministeri ha ofert un total de 1.683 places per a infermeres a nivell nacional, repartides de la següent manera (places a Balears entre parèntesis):

Especialitat d'Infermeria de Salut Mental: Total 255 (Balears: 8) Especialitat d'Infermeria del Treball: Total 102 (Balears: 2) Especialitat d'Infermeria Familiar i Comunitària: Total 2.338 (Balears: 63) Especialitat d'Infermeria en Geriàtrica: Total 66 (Balears: 2) Especialitat Infermeria Obstètric-Ginecològica (Matrona): Total 412 (Balears: 14) Especialitat d'Infermeria Pediàtrica: Total 201 (Balears: 6)

-Consultar convocatòria: BOE -Taxes de dret d'examen: 30,49€ ordinària i consultar BOE per a persones exemptes de pagament.

-Data d'examen: la celebració de l'exercici tindrà lloc el dia 27 de març de 2021.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

Les sol·licituds es podran presentar des de les 00.00:00 hores del dia 9 de desembre de 2020 fins a les 23.59:59 hores del dia 21 de desembre de 2020, segons l'hora peninsular espanyola.

Serà d'obligat compliment per a participar en aquestes proves selectives l'emplenament electrònic de la sol·licitud d'admissió en el Model oficial 790, en la Seu Electrònica del Ministeri de Sanitat:

https://sede.mscbs.gob.es/ciudadanos/procAdministrativos.do?tipo=detallar&cod=080420 (consultar requisitos).

Emplenada i signada la sol·licitud, aquesta haurà de presentar-se electrònicament o, excepcionalment, en suport paper en els termes previstos en el supòsit descrit en el punt 2.5, apartat b) del disposo segon de la present Ordre. En aquest cas, es podran presentar en les oficines d'assistència en matèria de registres, en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger, en les oficines de correus, i en les Delegacions o Subdelegacions de Govern que les remetran al Ministeri de Sanitat, a través del Registre Electrònic Comú.

Etiquetes