Blog

Posicionament del COIBA sobre la figura de la "infermera escolar". Des del COIBA creiem a donar suport a...

13:31 21 desembre en Notícies

Des del COIBA creiem a donar suport a l'adscripció d'infermeres especialistes en infermeria familiar i comunitària o en pediatria, dependents del Centre de Salut, i valorar la situació de cada Centre Escolar per dotar d'una infermera a temps complet a aquells que tinguin un elevat nombre d'alumnes amb alta complexitat de cures.

 

Grup de treball Salut Escolar del COIBA

L’entorn escolar proporciona una gran oportunitat de fomentar hàbits saludables des de la infància, amb el consegüent benefici que això pot aportar en l’edat adulta. Per tant, la salut en l’àmbit escolar ha de ser una qüestió prioritària tant per als professionals de la salut com per a tots els agents implicats de la comunitat educativa. Les infermeres* a qui correspon la prestació de les cures orientades a la promoció, el manteniment i la recuperació de la salut, així com la prevenció de malalties i discapacitats, són els professionals més adequats i eficients en les tasques d’educació per a la salut, prevenció de la malaltia i promoció de la salut que s’han de dur a terme a l’entorn escolar. Per això, les infermeres han de tenir un paper important en la salut escolar, treballant sempre de manera coordinada i interdisciplinària amb la comunitat escolar, formada pels alumnes, els professors, les famílies, etc.

Al Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears (COIBA) valoram de manera molt positiva les accions encaminades a millorar la salut de la població escolar, amb l’augment de la coordinació entre l’Administració sanitària i l’educativa i la creació de les comissions de salut dels centres educatius (CE). Consideram que aquestes comissions s’haurien de fer extensives a tots els CE de la nostra comunitat autònoma, amb la finalitat de coordinar les iniciatives i les accions adreçades a millorar la salut dels infants, els joves i la resta de la comunitat educativa. Aquestes iniciatives i accions haurien d’estar encaminades a l’adopció d’hàbits de vida saludables per part dels col·lectius esmentats i a l’organització d’activitats d’educació i promoció de la salut per a professors i alumnes, com ara el foment i la promoció de la salut bucodental, l’educació afectivosexual, la prevenció de trastorns de l’alimentació, les drogodependències, l’atenció al centre de l’alumnat amb problemes crònics de salut, l’abordatge dels possibles casos de COVID-19, etc. Un altre programa que consideram important reforçar i del qual les infermeres han de formar part activa és el Programa de Centres Escolars Promotors de la Salut.

Des del COIBA reivindicam un augment de les places d’infermeres als centres de salut d’atenció primària per poder oferir la millor assistència possible a la població en general i, en aquest cas, als alumnes dels CE en particular, per mitjà d’activitats de promoció i educació per a la salut i d’altres que s’adrecin específicament als infants amb patologies cròniques, amb la finalitat de facilitar-ne la integració i fomentar-ne la independència.

Per tot el que s’ha exposat, la nostra proposta consisteix a donar suport a l’adscripció d’infermeres especialistes en infermeria familiar i comunitària o en pediatria, dependents del centre de salut referent dels CE de la zona bàsica, i les funcions dels quals siguin participar en tots els programes de salut dels CE i coordinar-los, així com participar en les cures dels escolars amb patologies cròniques que necessiten una atenció sanitària complexa i en la satisfacció de les seves necessitats en aquest sentit. A més, després de valorar la complexitat de la salut dels escolars de cada CE, consideram que s’hauria de comptar amb una infermera a temps complet als CE que tenen un elevat nombre d’alumnes amb alta complexitat de cures.

BIBLIOGRAFIA

  • Instrucció 10/2020, de 2 de juliol, de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, per al tractament de la salut als centres educatius. Revisió de 14 d’octubre de 2020.
  • Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 6 de juliol de 2020 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció i contenció, coordinació i d’organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2020-2021 (BOIB 119 de 7 de juliol de 2020).
  • Fernández Candela, F.; Rebolledo Malpica, D.M. i Velandia Mora, A.L. 2006. Salud escolar, ¿por qué el profesional de enfermería en las escuelas españolas? Hacia la Promoción de la Salud, 11(1): 21-8.
  • Castillo Godoy, P. i González Parada, B. 2020. Plan estratégico de enfermería escolar para la prevención covid-19 en los centros educativos. Documento de consulta con recomendaciones de protección y reducción de riesgo de transmisión disponibles en la actualidad. Disponible AQUÍ. AQUÍ.

 

*En aquest escrit, el terme “infermera” s’utilitza en sentit genèric, i designa alhora a homes i dones.

Etiquetes