Blog

Posicionamiento del COIBA sobre la figura de la «enfermera escolar»

13:31 21 desembre en Notícies

L’entorn escolar proporciona una gran oportunitat de fomentar hàbits saludables des de la infància, amb el consegüent benefici que això pot aportar en l’edat adulta. Per tant, la salut en l’àmbit escolar ha de ser una qüestió prioritària tant per als professionals de la salut com per a tots els agents implicats de la comunitat educativa. Les infermeres* a qui correspon la prestació de les cures orientades a la promoció, el manteniment i la recuperació de la salut, així com la prevenció de malalties i discapacitats, són els professionals més adequats i eficients en les tasques d’educació per a la salut, prevenció de la malaltia i promoció de la salut que s’han de dur a terme a l’entorn escolar. Per això, les infermeres han de tenir un paper important en la salut escolar, treballant sempre de manera coordinada i interdisciplinària amb la comunitat escolar, formada pels alumnes, els professors, les famílies, etc.

Desde el Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de les Illes Balears, y en concreto desde el grupo de trabajo Salud Escolar,  se valoran muy positivamente las acciones encaminadas para la mejora de la salud en la población escolar con el aumento de la coordinación entre la administración sanitaria y la educativa con la creación de las comisiones de salud de los centros educativos (CE). Dicha comisión creemos debería ser extensiva a todos los CE de nuestra comunidad autónoma con el fin de coordinar las iniciativas y acciones dirigidas a mejorar la salud de las niñas y niños, jóvenes y del resto de la comunidad educativa encaminadas a la adopción de hábitos de vida saludables, las actividades de educación y promoción de la salud para profesores y alumnos, tales como el fomento y promoción de la salud bucodental, educación afectiva-sexual, prevención de trastornos de la alimentación, drogodependencias, atención al alumnado con problemas de salud crónicos en el centro, el abordaje de los posibles casos de COVID-19, etc. Otro programa que creemos importante reforzar y en el que la enfermera tiene que formar parte activa, es el Programa de Centros Escolares Promotores de la Salud.

En este sentido, reivindicamos un aumento de las plazas de enfermeras en los CS de Atención Primaria para poder ofrecer la mejor asistencia posible a la población en general y, en este caso, a las alumnas y alumnos de los CE en particular para aquellas actividades de promoción y educación para la salud y aquellas dirigidas a los niños y niñas con patologías crónicas con el fin de facilitar su integración y fomentar su independencia.

Per tot el que s’ha exposat, la nostra proposta consisteix a donar suport a l’adscripció d’infermeres especialistes en infermeria familiar i comunitària o en pediatria, dependents del centre de salut referent dels CE de la zona bàsica, i les funcions dels quals siguin participar en tots els programes de salut dels CE i coordinar-los, així com participar en les cures dels escolars amb patologies cròniques que necessiten una atenció sanitària complexa i en la satisfacció de les seves necessitats en aquest sentit. A més, després de valorar la complexitat de la salut dels escolars de cada CE, consideram que s’hauria de comptar amb una infermera a temps complet als CE que tenen un elevat nombre d’alumnes amb alta complexitat de cures.

BIBLIOGRAFIA

  • Instrucció 10/2020, de 2 de juliol, de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, per al tractament de la salut als centres educatius. Revisió de 14 d’octubre de 2020.
  • Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 6 de juliol de 2020 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció i contenció, coordinació i d’organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2020-2021 (BOIB 119 de 7 de juliol de 2020).
  • Fernández Candela, F.; Rebolledo Malpica, D.M. i Velandia Mora, A.L. 2006. Salud escolar, ¿por qué el profesional de enfermería en las escuelas españolas? Hacia la Promoción de la Salud, 11(1): 21-8.
  • Castillo Godoy, P. i González Parada, B. 2020. Plan estratégico de enfermería escolar para la prevención covid-19 en los centros educativos. Documento de consulta con recomendaciones de protección y reducción de riesgo de transmisión disponibles en la actualidad. Disponible AQUÍ. AQUÍ.

 

*En aquest escrit, el terme “infermera” s’utilitza en sentit genèric, i designa alhora a homes i dones.

Etiquetes