Blog

Publicació del cens provisional per a les eleccions COIBA Menorca 2021

09:53 11 febrer en Elecciones Coiba-2021

En virtut de l’article 34 dels Estatut del COIBA, publicam el Cens provisional de col·legiats i col·legiades per a les eleccions convocades per al 10 de juny.

Els interessats tenen deu dies hàbils per formular les seves reclamacions i queixes davant la Mesa Electoral.

 

Document adjunt: cens electoral provisional. Per a la comprovació del seu DNI, poseu-vos si us plau en contacte amb els serveis administratius del COIBA).

 

“Article 34. Cens electoral. Presentació i proclamació de candidatures.

1.-El cens electoral haurà de ser publicat per la Mesa Electoral al dia hàbil següent de la seva constitució. El cens electoral publicat haurà d'estar exposat per a la consulta de les interessades o interessats en la seu col·legial. Les dades censals també podran ser consultades pels col·legiats a través de la web del col·legi. A partir de l'endemà d'aquesta publicació els interessats o interessades disposaran d'un termini màxim de deu dies hàbils en el qual podran formular reclamacions i queixes davant la Mesa Electoral sobre els errors que s'hagin pogut detectar i que hauran de ser resoltes per la mateixa Mesa en un termini màxim de tres dies hàbils a partir de la finalització del termini fixat per a la presentació de reclamacions. En el cens haurà de figurar el nom, cognom, núm. de col·legiació i DNI dels col·legiats o col·legiades.

2.- El cens definitiu es publicarà en el tauler d'anuncis i en la pàgina web col·legial un màxim de quatre dies hàbils des de la finalització del termini fixat per a la presentació de reclamacions al cens provisional”.

Etiquetes