Blog

Publicat el Cens definitiu per a les eleccions a la Junta Insular del COIBA de Menorca 2021

09:50 04 març en Elecciones Coiba-2021

Una vegada conclòs el període de deu dies hàbils per a la presentació de reclamacions, queda publicat el cens definitiu de tots els col·legiats de Menorca que podran participar en les eleccions a la Junta Insular del COIBA de Menorca 2021.

En virtut de l’article 34 dels Estatuts del COIBA, publicam el Cens provisional de col·legiats i col·legiades per a les eleccions convocades per al10 de juny.

Document adjunt: cens electoral definitiu Menorca 2021

 

“Article 34.- Cens electoral. Presentació i proclamació de candidatures":

2. El cens definitiu es publicarà al tauler d'anuncis i en la pàgina web col·legial un màxim de quatre dies hàbils des de la finalització del termini fixat per a la presentació de reclamacions al cens provisional.

El termini de presentació de candidatures serà de deu dies hàbils, computats a partir de l’endemà a la publicació del cens definitiu.

4. Una còpia del cens definitiu es lliurarà a cadascuna de les candidatures que siguin proclamades, sent aquest cens l'únic vàlid per a la celebració de les eleccions. Una vegada finalitzat el procés electoral s'haurà de retornar el cens lliurat a cadascuna de les candidatures.

Etiquetes