Blog

La Mesa Electoral acorda la proclamació directa de la candidatura encapçalada per Senda Ramírez Sánchez a la Junta Insular del COIBA de Menorca

15:00 26 març en Elecciones Coiba-2021

La Mesa electoral, conforme a les funcions i comesa que té encomanades, i per unanimitat dels seus membres, resol:

  • que la candidatura encapçalada pel Sr. Ramírez Sánchez s'ha presentat en temps i forma i compleix amb els requisits estatutaris exigits per a ser proclamada candidatura hàbil.

Habida cuenta de la presentación de una única candidatura para proveer los cargos de la Junta Insular de Menorca, la Mesa acuerda por unanimidad resolver la proclamación directa, sin necesidad de acudir a votación de esta candidatura.

 

Document adjunt: Acta de proclamació de la candidatura electa.

Etiquetes