Blog

El COIBA sol·licita la retirada immediata de la PNL per a la creació de la nova titulació de "Tècnic Superior en Gestió de serveis en centres gerontològics"

13:58 17 juny en Notícies, Notícies destacades

El Col·legi Oficial d’Infermeria dels Illes Balears se suma al comunicat emès per nombroses Societats Científiques de l'àmbit de la Infermeria i sol·licita al costat d'elles la retirada immediata de la Proposició No de Llei per a la creació d'una nova titulació de grau superior de “Tècnic Superior en Gestió de serveis en centres gerontològics”.

Els signants d'aquest comunicat estan d'acord amb la necessitat de posar solució a la problemàtica de recursos humans en la qual es troben actualment els centres gerontològics.

Recuerdan, no obstante, que el grado de formación propuesto no puede suplir las competencias propias de la disciplina enfermera y en su caso la de otros colectivos profesionales como Trabajo Social, Terapia ocupacional, Fisioterapia, Psicología, entre otros. Por otra parte, reivindican el trabajo colaborativo con los Técnicos en Cuidado Auxiliares de Enfermería (TCAE), que es una realidad en la atención a las personas mayores institucionalizadas, al igual que forman parte del equipo de atención las “gerocultoras” o “cuidadoras” que están reguladas tanto por un ciclo formativo como por los certificados profesionales.

Recorden, no obstant, que el grau de formació proposat no pot suplir les competències pròpies de les infermeres i en el seu cas les de col·lectius professionals d’altres disciplines com Treball Social, Teràpia ocupacional, Fisioteràpia, Psicologia, entre altres. D'altra banda, reivindiquen el treball col·laboratiu amb els Tècnics Auxiliars en Cures d'Infermeria, que és una realitat en l'atenció a les persones majors institucionalitzades, igual que formen part de l'equip d'atenció les “gericultors” o “cuidadors” que estan regulades tant per un cicle formatiu com pels certificats professionals.

Afegeixen que la Infermeria és la ciència de la cura i abasta les cures autònomes i en col·laboració, en tots els contextos, on la responsabilitat de la gestió de la cura inclou la prescripció, el seguiment i l'evolució.

El desenvolupament d'una nova titulació per a centres residencials no ve a solucionar cap dels problemes actuals en les residències i centres gerontològics. Les solucions passen per revisar amb tots els actors relacionats (familiars i usuaris), professionals i gestors el model de l'atenció a la dependència. També per normalitzar que personal sanitari sigui rellevant en les estructures socials que atenen necessitats de cura; per actualitzar les ràtios de personal establerts per les Comunitats Autònomes; per augmentar les matrícules anuals en el Grau d'Infermeria i implementar la categoria professional d'Infermera Especialista en Geriatria, també com a gestores de casos per a les persones majors en els centres de salut i per descomptat com a gestores en els centres gerontològics, en totes les Comunitats

Accés a la proposta Retirada PNL Título Superior Supervisión Sociosanitario

Les associacions signants fins ara són Asociación Enfermería Comunitaria (AEC), la Asociación Española de Enfermería Pediátrica (AEEP), la Asociación Española de Enfermería de Salud Mental (AEESME), la Asociación Especialistas en Enfermería del Trabajo (AET), la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE), la Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y Atención Primaria (FAECAP), la Federación de Asociaciones de Matronas de España (FAME), la Sociedad Española de Enfermería en Geriatría y Gerontología (SEEGG) i la Unión Española de Sociedades Científicas de Enfermería (UESCE).