Blog

Un assaig clínic multicèntric dirigit per un infermer de l'Hospital de Manacor redueix complicacions associades a la fallada del catèter en pacients hospitalitzats

13:59 31 agost en Notícies, Notícies destacades
El enfermero del Hospital de Manacor Ian Blanco-Mavillard es el investigador principal que ha dirigido este estudio titulado «Multimodal Intervention for preventing peripheral intravenous catheter failure in adults (PREBACP): A multicentre, cluster-randomised, controlled trial» publicado recientemente en la revista The Lancet Haematology. Este ensayo clínico dirigido desde les Illes Balears realizado en diferentes hospitales del Sistema Nacional de Salud ha conseguido prevenir complicaciones asociadas al fallo del catéter en pacientes ingresados.

L'estudi PREBACP és el primer assaig clínic controlat multicèntric realitzat en set hospitals del Sistema Nacional de Salut, dut a terme entre 2019 i 2020, que va comptar amb la participació de 22 unitats d'hospitalització, 4478 pacients i 4565 Catèters Intravenosos Perifèrics (CIVP).

La implementació de l'assaig PREBACP va reduir la fallada dels CIVP entre els pacients hospitalitzats i va millorar la qualitat de les cures, donant lloc a una reducció de la càrrega de treball clínic i a un estalvi substancial dels costos i recursos humans i materials per al sistema sanitari.

La intervenció multimodal va estar basada en la combinació de quatre factors essencials: evidència, usuaris, context i facilitació. En l'àmbit de l'evidència, es van actualitzar protocols, pòsters i vídeos amb recomanacions procedents de les millors guies de pràctica clínica. A més, es va realitzar una anàlisi del context mitjançant qüestionaris per a adaptar l'evidència a la informació local, i es van dissenyar circuits de retroalimentació dels resultats per a les infermeres cada trimestre, amb l'objectiu que coneguessin la situació de la cura i on calia millorar després de les avaluacions clíniques mensuals.

A les infermeres es va donar formació presencial per part d'experts en accessos vasculars, així com eLearning a través d'una plataforma en línia. A més, es van donar uns díptics informatius als pacients, cuidadors i familiars amb l’objectiu de millorar el seu coneixement i maneig de l'autocura.

Finalment, es va posar especial èmfasi en la facilitació: inicialment 3 facilitadors interns es van encarregar de liderar i adaptar la implementació de la intervenció multimodal en cada unitat, augmentant conforme el transcurs de l'assaig clínic.

La implementació de l'assaig PREBACP va reduir la fallada dels CIVP entre els pacients hospitalitzats i va millorar la qualitat de les cures, permetent una reducció de la càrrega de treball clínic i un estalvi substancial de costos per al sistema sanitari. En concret, aquesta intervenció multimodal va reduir la fallada del CIVP als 12 mesos de l'estudi 37,10% (1,32), HR 0,81 (0,72 a 0,92) enfront de 46,49% (2,59), HR 1,23 (1,09 a 1,39); amb una diferència de mitjanes de -9,39% (IC del 95% -11,22 a -7,57); p < <0,0001. La intervenció, a més, va millorar l'adherència a les millors recomanacions per a la cura del CIVP en el grup intervenció (73,14% (8,71) enfront de 60,29% (8,29); amb una diferència de mitjanes del 12,57% (5,14 a 20,14); p = 0,0002) respecte al grup de control als 12 mesos.

L'estudi PREBACP també mostra diferències significatives entre els grups d'estudi quant als recursos i la despesa associada a la fallada dels CIVP i al tractament de les infeccions del torrent sanguini relacionades amb els catèters, amb un estalvi de fins a 19,50 euros per cada CIVP en les unitats pertanyents al grup intervenció. Tenint en compte la utilització de CIVP a l'any a nivell mundial, la implementació d'aquesta intervenció multimodal podria estalviar potencialment entre 12,48 – 20,39 mil milions d'euros a l'any en costos i recursos innecessaris per a tractar les fallades i les infeccions dels CIVP.

Context i rellevància

Cada any s'insereixen 2.000 milions de catèters intravenosos perifèrics (CIVP) en pacients hospitalitzats de tot el món. No obstant això, no estan exempts de complicacions, ja que gairebé un de cada dos CIVP es retira prematurament a causa de complicacions mecàniques, químiques o per una infecció abans de finalitzar la teràpia intravenosa. Sovint aquests esdeveniments adversos provoquen un augment innecessari de la morbiditat i, en última instància, la mort dels pacients. A més, augmenten la càrrega de treball dels professionals sanitaris i els costos associats de l'atenció sanitària.

Altres estudis amb intervencions multimodals havien aconseguit ja anteriorment reduir les taxes de la fallada del CIVP i les seves complicacions infeccioses. No obstant això, aquests estudis han d'interpretar-se amb precaució a causa de la seva metodologia, ja que es realitzaven en un únic centre hospitalari o la mostra no va ser aleatoritzada.

Aquest assaig clínic ha estat dirigit per Ian Blanco-Mavillard, coordinador de la unitat de recerca, implementació i innovació de l'Hospital de Manacor, i conformat per investigadors del grup CurEs que pertany a l'institut de Recerca Sanitària dels Illes Balears (IdISBa), Servei de Salut dels Illes Balears, Universitat de les Illes Balears, Hospital Regional Universitari de Màlaga, Hospital Costa del Sol, Servei Càntabre de Salut, City University of London i el National Institute for Health Research Health Protection Research Unit in Healthcare Associated Infection and Antimicrobial Resistance.

Accés a The Lancet Haematology.

Etiquetes