Blog

223/2019 Implementació d'una intervenció d'infermeria sobre alimentació saludable i autocura per a la prevenció de diabetis tipus 2 en Atenció Primària

10:27 20 desembre en Proyectos en Curso 19

Investigador principal: Sergio Fresneda Genovard.

 

Objectius:

  • Avaluar l'eficàcia d'una intervenció d'infermeria basada en l'autocura i alimentació saludable per a la prevenció de Diabetis tipus 2 en consultes d'infermeria d'atenció primària.
  • Explorar barreres, dificultats i facilitadores de professionals i pacients per a l'adequada implementació de l'estudi.

 

Disseny:

Assaig clínic aleatoritzat, multicèntric, simple cec, paral·lel de dues branques, aleatoritzat per centre de salut amb un total de 158 pacients a 6 centres de salut durant dotze mesos, a més d'un estudi qualitatiu previ mitjançant un grup nominal amb professionals i pacients per a optimitzar la implementació de l'estudi.

Recollida de dades:

Es realitzaran sessions d'entrenament amb infermeres per homogeneïtzar la recollida d'informació. Es dissenyarà un quadernet de recollida de dades i es recolliran durant la visita inicial, visita de seguiment 6 i visita final al cap de 12 mesos.