Blog

224/20419 Nivell d'ansietat dels pacients sotmesos a trasplantament renal

11:08 20 desembre en Proyectos en Curso 19

Investigadora principal: Noemí Contreras Moreno.

 

Objectiu: avaluar si la introducció d'una guia informativa disminueix el nivell d'ansietat en els pacients trasplantats al nostre hospital. Per a això, s'ha dissenyat un estudi quasi experimental, observacional, prospectiu d'uns 2-3 anys de durada.

Variable dependent: nivell d'ansietat.

Variables independents:

  • Sociodemogràfiques,
  • Relacionades amb el trasplantament i altres variables (nivell d'estudis, antecedents de diagnòstic de trastorn ansiós-depressiu i rebre la guia).

 

Es disposa d'un grup control (pacient sotmès a trasplantament renal sense guia) i altre grup intervenció (pacient sotmès a trasplantament renal que rep la guia informativa). En ambdós, es recollirà el formulari amb l'escala HADS i la resta de variables, i es farà una anàlisi descriptiva univariant, amb les variables incloses en l'estudi. La comparació entre les dades qualitatives es realitzarà mitjançant el test “Chi-quadrat”. Les dades quantitatives es compararan mitjançant el test de “T-Student” i el test de “Mann-Whitney” per a les dades que no són normals. Les variables contínues seran comparades amb la prova U de Mann-Whitney. Es treballarà amb un nivell de significació del 95% (p<0,05).