Blog

225/2019 Programa de recomanacions de cirurgia de mama. Projecte RECIMA

11:28 20 desembre en Proyectos en Curso 19

Investigadora principal: Elena Orvay Vázquez.

 

Objectiu: disminuir les complicacions en les dones postoperades de cirurgia de càncer de mama a través de la implementació d'un programa de recomanacions consensuat.

Metodologia: estudi quasi experimental en dues fases (preintervenció i postintervenció).

Àmbit i subjectes d'estudi: s'inclouen totes les pacients intervingudes de cirurgia de càncer de mama a les unitats UH1O, UH1N i UH1M a l'Hospital Universitari Son Espases durant les fases de l'estudi.

Variables principals: nombre i tipus de complicacions aparegudes fins sis mesos després de la cirurgia; satisfacció de les usuàries pel que fa a la informació rebuda.

Recollida de les dades: es realitzarà mitjançant 4 qüestionaris Ad Hoc, iguals per a ambdues fases. El primer instrument és un qüestionari autoadministrat entregat a l'alta a la unitat d'hospitalització. El segon qüestionari el complimentarà el personal investigador. El tercer i quart és un qüestionari heteroadministrat mitjançant cridada telefònica, a les usuàries al mes i al cap de sis mesos després de la cirurgia.

Anàlisi de les dades: amb aquestes dades, es compararan els resultats entre les usuàries incloses en la preintervenció, i les postintervenció, amb el fi de conèixer si realment aquest programa és avantatjós i, si aquest és el cas, quin àmbit de millora té. Així mateix, aprofitant la informació extreta, es podrà establir la relació entre el tipus d'intervenció, tipus de tumor, dades sociodemogràfiques, etc. i complicacions, que podrien donar peu a posteriors estudis sobre la cirurgia de càncer de mama en el nostre context.