Blog

El COIBA participa en la reunió del Consell de Salut de les Illes Balears

14:15 25 febrer en Notícies, Notícies destacades

El Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears (COIBA) va participar el dia 23 de febrer en el Consell de Salut. Amb l’objectiu de promoure la transparència i retre comptes davant les col·legiades i col·legiats, a continuació exposem els principals temes plantejats pel COIBA durant el torn de precs i preguntes.

  1. El primer tema fa referència a la manca de voluntat per a desenvolupar el Decret 45/2019, de 24 de maig, pel qual es creen, es modifiquen i se suprimeixen diverses categories de personal estatutari en l’àmbit del Servei de Salut de les Illes Balears.

Aquest decret va crear en 2019 les figures d’infermera especialista familiar i comunitària, infermera especialista en pediatria, infermera especialista en salut laboral i infermera especialista en geriatria; però encara no s’ha desenvolupat, ni s’han reconvertit les places. Això fa que moltes de les infermeres especialistes formades a la nostra comunitat decideixin traslladar-se a altres comunitats a on sí es reconeix la categoria professional d’especialistes amb llocs de feina específics. A tot això s’ha d’afegir que, encara que hi hagi dues especialitats que estan més desenvolupades a les Balears, com són la de comare i la de infermera de salut mental, també manquen places específiques per aquestes especialitats. En Balears, s'han format fins al moment prop de 350 infermeres especialistes a través del sistema de formació sanitària especialitzada d'Infermera Interna Resident, i els pròxims anys s'espera un important increment, sobretot en algunes especialitats. Per a aquest 2022, Balears disposa de 54 noves places per a residents de primer any, de les quals 22 són en l'especialitat d'Infermeria familiar i comunitària, 8 per a Infermeria de salut mental, 14 per a Infermeria obstètric-ginecològica (comares), 6 per a Infermeria pediàtrica, 2 per a Infermeria geriàtrica i 2 per a Infermeria del treball.

El COIBA va demanar quan es desenvoluparà el decret i com es farà la reconversió de les places.

  1. A la majoria de centres de salut, sobretot dependents de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca, encara no es pot elegir lliurement la infermera, incomplint per tant la Instrucció 04/2011, de 25 de maig, del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es regula l’elecció lliure d’infermer/infermera als centres d’atenció primària del Servei de Salut de les Illes Balears.També la Llei General de Sanitat que determina el dret de les persones a triar al professional responsable de les seves cures.

La lliure elecció d'infermera contribueix a ampliar els drets dels ciutadans, assegura la personalització de les cures i afavoreix la captació per a activitats de promoció de la salut. El COIBA ha volgut saber si s’ha pensat en alguna acció per garantir el compliment de la instrucció en tots els centres de salut, garantir l’equitat i els drets del ciutadans.

  1. La situació d’Atenció Primària és preocupant. Per això, el COIBA ha demanat conèixer el pla d'acció per a l’Atenció Primària, afectada per la manca d'accessibilitat de la ciutadania en general als seus professionals referents i la de les persones més vulnerables en particular, com són les persones amb problemes de salut crònics, gent gran, víctimes de violència masclista, etc

A més, preocupa també que l’actual model d’Atenció Primària de salut està allunyat dels principis bàsics d'Alma-Ata, amb una Cartera de serveis amb escàs contingut en promoció i protecció de la salut. En general, les carteres de serveis estan supeditades a patologies fonamentalment cròniques i no en base a necessitats generadores de salut en la població. Això està vinculat a l’actual model de salut, biomèdic i centrat financera i organitzativament en els hospitals. Els pressupostos sanitaris destinats a AP continuen sent insuficients.

El COIBA considera necessari desenvolupar un pla estratègic amb la participació de la ciutadania i que tingui en compte els determinants socials de la salut. Un model de l’APS, amb una cobertura adequada a les necessitats i problemes de salut i amb una dotació adequada de recursos, tenint en compte que la funció principal de l’APS és la prevenció i la promoció de la salut. Per això, el COIBA ha demanat quines mesures concretes es pensen adoptar per millorar la situació de l’Atenció Primària.

  1. La manca d’infermeres és un problema crònic, que s’ha fet més evident durant aquesta pandèmia, i que ha quedat evidenciat que repercuteix en la salut de la població. La ràtio a les Illes Balears és la més baixa de tota Espanya. La situació actual, a més, provoca que les infermeres tinguin feina en els seus llocs d’origen i per tant és especialment difícil que es desplacin professionals d’altres comunitats. El COIBA recorda que és necessari incrementar la inversió en la millora de les condicions laborals de les infermeres, augmentar les ràtios i desenvolupar un pla d'adequació de plantilles progressiu als diferents àmbits.

El COIBA ha demanat si s’ha posat en marxa algun pla d’acció per solucionar el problema de la manca d’infermeres a Balears.

  1. La darrera qüestió mencionada és la manca de recursos humans en les consultes de prevenció de la conducta suïcida, tenint en compte la gravetat del problema. Cal recordar que el suïcidi és una de les principals causes de mort en joves (és la primera causa de mort dels homes de 15 a 29 anys i la segona, després dels tumors, en el cas de les dones en aquesta franja d'edat).

Actualment, la distribució dels recursos humans en les consultes de prevenció del suïcidi és la següent: 1 infermera especialista en salut mental a temps parcial a l’hospital Son Llàtzer, hospital comarcal d’Inca, APS infantojuvenil i APS 061; 1 infermera especialista en salut mental en Cooreducasalut, i a Menorca. No hi ha infermera especialista en salut mental en les consultes de l’hospital Son Espases, hospital de Manacor, Eivissa i a Coorssaps.

El COIBA va demanar si s’ha pensat dotar de més recursos les consultes d’atenció a la prevenció de la conducta suïcida i quina és la previsió.