Blog

441/2021 Análisis de los conocimientos y actitudes de los profesionales y familias ante la fiebre en los niños

09:16 30 agost en Proyectos en curso 21

Investigador principal: Francisco Vicens Blanes

 

La febre en els nins és un signe que els infermers/es i pediatres tracten de manera rutinària. Malgrat la seva freqüent aparició, segons alguns autors, la febre suscita temors irracionals que molts professionals de la salut comparteixen amb els pares. Aquestes pors es tradueixen a vegades en un sobretractament cap a aquest signe.

L'objectiu principal d'aquesta investigació és analitzar la construcció del concepte de febre infantil per part de professionals sanitaris i de les famílies. Per a això, s'ha dissenyat un estudi etnometodològic amb metodologia qualitativa, situat en el paradigma constructivista, ja que pretenem comprendre la construcció del fenomen en el seu context real.

Per poder comprendre la construcció del concepte febre infantil per part d'infermeres/rs i metges/metgesses explorarem els coneixements i actituds dels professionals en diferents entorns clínics com són: atenció primària, unitat d'urgències hospitalàries pediàtriques i unitat d'hospitalització pediàtrica. Per explorar la construcció del concepte per part de les famílies, entrevistarem a aquelles que viuen l'ingrés d'un fill/a amb procés febril a la unitat d'hospitalització. Aquestes famílies podran xerrar sobre la seva experiència en atenció primària, urgències i la unitat d'hospitalització.

Es recolliran i analitzaran els discursos dels professionals sanitaris en grups de discussió, i la narrativa de les famílies es recollirà a través d'entrevistes individuals.