Blog

486/2021 Experiències i percepcions de pacients i familiars o cuidadors sobre l'acompanyament i les visites al llarg de la pandèmia COVI19 a l'Hospital de Manacor

09:34 31 agost en Proyectos en curso 21

Investigadora principal: Joana Maria Julià i Mora

 

Objectiu: explorar les vivències i percepcions de pacients i familiars o cuidadors cap a l'acompanyament i les visites durant l'hospitalització en temps de pandèmia COVID-19, impacte físic i psicològic que va suposar, així com identificar millores per a la transferència de coneixement en futures normatives d'acompanyament i visites en temps de pandèmia.

Disseny: estudi qualitatiu de caràcter interpretatiu d'anàlisi de contingut a través d'entrevistes semiestructurades. Es realitzarà un mostreig teòric intencional. Es faran 32 entrevistes a pacients i familiars o cuidadors que hagin estat ingressats a l'Hospital de Manacor durant la pandèmia. 16 hospitalitzats o acompanyants de pacients COVID-19: 8 pacients i 8 familiars. Els pacients o familiars se seleccionaran de dues unitats: 4 d'UCI i 4 de la unitat específica de COVID-19. I 16 hospitalitzats o acompanyants de pacients per altres processos no COVID: 8 pacients i 8 familiars. S'utilitzaran dues tècniques de recollida de dades: 1) Les entrevistes semiestructurades a pacients i familiars; 2) el diari de camp. Es farà una anàlisi del contingut amb la finalitat d'explorar en profunditat els objectius específics de l'estudi, se seguiran principalment estratègies inductives i emergents.

Les implicacions en la pràctica: l'estudi ens permetrà visibilitzar les necessitats emergents de pacients i famílies quan es trobin ingressats en un hospital amb mesures de restricció o d'aïllament, així com proposar noves mesures que facilitin el contacte dels pacients amb els seus familiars durant l'ingrés hospitalari per minimitzar l'impacte emocional o psicològic que puguin ocasionar aquestes restriccions.