Blog

8294/2021 Utilitat del monitoratge continu de glucosa en pacients amb Diabetis tipus 2 per a la seva autocura en seguiment en consultes d'infermeria

12:49 31 agost en Proyectos en curso 21

Investigadora principal: Catalina Ramis Valls

 

Objectiu: 1) Avaluar la utilitat del monitoratge continu de glucosa en pacients amb Diabetis tipus 2 (DM2) en consultes d'infermeria diabetològica a l'Hospital Comarcal d'Inca (HCIN).

2) Explorar si es generen canvis en la percepció de la qualitat de vida.

Disseny: estudi experimental, controlat, aleatoritzat, paral·lel de dos braços amb un seguiment de 10 dies en consulta d'infermeria diabetològica d'adults del HCIN.

Subjectes d'estudi: Pacients de 18 a 75 anys que acudin a consulta d'infermeria diabetològica amb diagnòstic de DM2 d'1 a 5 anys previs a l'estudi al HCIN, que autoritzin la seva lliure participació en l'estudi i signin el consentiment informat.

Variables: amplitud mitjana de les excursions glucèmiques (MAGE), qualitat de vida percebuda (EuroQoL-5D), IMC, classe social, nivell d'estudis, comorbiditats, patró de consum d'alcohol i tabaquisme.

Recollida de dades: s'avaluaran els canvis del monitoratge continu de glucosa mitjançant la MAGE i la qualitat de vida mitjançant el qüestionari EuroQoL-5D a la consulta d'infermeria diabetològica de l'HCIN. A més, es recolliran dades sociodemogràfiques i antropomètriques, comorbiditats que presentin els pacients i patró de consum (alcohol i tabaquisme).

Anàlisi de dades: Mitjançant el paquet estadístic IBM SPSS Statistics v.26 es farà una anàlisi depurativa, proves de normalitat, gràfiques de dispersió i anàlisi comparativa basal i al final de diverses variables. En totes les proves es considerarà un nivell de significació de p <0,05.