Blog

Informe jurídic sobre la realització de frenotomies simples per comares i infermeres especialistes en pediatria

13:14 20 setembre en docus-matronas

I.-INTRODUCCIÓ.
La llengua ancorada, fre curt o ‘llengua lligada’ és un trastorn congènit conegut tècnicament com a «anquiloglòssia», que es presenta quan una banda de teixit curt, gruixat o tens, anomenat ‘fre lingual’, aferra la part de baix de la punta de la llengua a la base de la boca d'una forma inusual.

La solució a aquest problema, quan és simptomàtic, sol ser l'aplicació en l'edat neonatal de la tècnica quirúrgica d'eliminació del fre conegut com a frenectomia, amb la qual es tracta de resoldre i/o millorar els problemes que el fre curt produeix primerament en la lactància materna i l'alimentació, i després en la parla.

 

II.-RÈGIM LEGAL.
Certament, no existeix una atribució expressa d'aquesta funció a les comares, no obstant això, des de temps immemorial han assumit aquesta competència, donat el seu coneixement en nounats.

Actualment, l'especialitat d'Infermeria Obstètric Ginecològica dota a la comare d'un perfil competencial i de capacitats, entre les quals es troben:

  1. Afavorir els processos d'adaptació i detectar precoçment les situacions de risc per al nounat, així com;
  2. Aplicar els principis del raonament clínic, detecció de problemes, presa de decisions, pla d'actuació i cures i avaluació, adequades a les diferents situacions clíniques a l'àmbit de la seva actuació. És més, les comares són infermeres i, com a tals, entra dins les seves competències la realització de cirurgia menor. Atribució que va començar amb els ministrants, després als practicants i als ATS, l'exercici professional dels quals es va regular específicament en el Decret 2319/1960.

Així mateix, l'ordre SAS/1730/2010, de 17 de juny, per la qual es va aprovar i publicar el programa formatiu de l'especialitat d'Infermeria Pediàtrica, defineix que la infermera especialista en Infermeria Pediatria és el professional capacitat per proporcionar cures infermeres especialitzades de manera autònoma, durant la infància i adolescència, en tots els nivells d'atenció, incloent-hi la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia i l'assistència al nounat, nen o adolescent sa o malalt i la seva rehabilitació, dins d'un equip multiprofessional i en col·laboració amb infermeres especialistes d'altres àrees. Entre les seves competències i capacitats es troba: realitzar i/o col·laborar en els procediments de cirurgia menor més habituals en l'àmbit pediàtric i les cures relacionades de manera efectiva i segura.

En aquest sentit, la Llei d'Ordenació de les Professions Sanitàries (LOPS) (articles 7.1 i 7.2 a) atribueix a les infermeres la prestació personal de les cures o els serveis propis de la seva competència professional en les diferents fases del procés d'atenció de salut, així com la direcció, avaluació i prestació de les cures d'Infermeria orientats a la promoció, manteniment i recuperació de la salut, així com a la prevenció de malalties i discapacitats.

La LOPS recull la possibilitat que els professionals d'Infermeria, sota unes certes condicions, puguin dur a terme “cirurgia menor ambulatòria”, sent que molts Serveis de Salut, entre els quals es troba Balears, reconeixen a les infermeres la realització de procediments quirúrgics i altres intervencions senzilles i de curta durada, que es realitzen habitualment en teixits superficials o de fàcil accés, amb o sense anestèsia local, i que tenen poc risc de complicacions post quirúrgiques.

 

III.-CONCLUSIÓ.
Encara que no existeix una regulació concreta que específicament atribueixi a les comares i infermeres especialistes en pediatria la indicació i realització de la FRENECTOMIA, la realitat actual és que la realització d'aquesta cirurgia actualment continua recaient de manera autònoma i regular sobre elles, principalment quan es tracta d'aplicar el mètode Coryllos (que només precisa d'anestèsia local i poc equipament).

El lletrat que subscriu considera que mentre no existeixi regulació específica (guies/protocols) que expressament proscriguin a les infermeres la realització d'aquesta pràctica, la interpretació de la normativa de referència permet que les matrones i infermeres especialistes en pediatria puguin dur a terme frenectomies simples.

 

Descarrega l'informe en format PDF fent clic aquí.