Blog

Informació i recomanacions de la Comissió Deontològica del COIBA sobre l'ús de dades de la història clínica i la protecció de dades en l'àmbit sanitari

11:44 27 setembre en Docus-Deontológica

Hi ha múltiples normes que posen de manifest la importància que té la protecció de la intimitat i dades personals, especialment sensibles i rellevants en l'àmbit de la salut.

Segons l'article 7.1 de la Llei 41/2002, de 14 de novembre, (Llei d'Autonomia del Pacient) «tota persona té dret a què es respecti el caràcter confidencial de les dades referents a la seva salut i a què ningú pugui accedir a ells sense prèvia autorització emparada en la Llei»

La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, té per objecte adaptar l'ordenament jurídic a l'exercici del dret fonamental a la protecció de dades personals, emparat per l'article 18.4 de la Constitució Espanyola i la reglamentació europea.

La professió infermera té la responsabilitat, no sols des del punt de vista legal, del compliment de la normativa, sinó també des del punt de vista Deontològic, ja que segons el Codi Deontològic de la Infermeria vigent:

Article 19
La infermera/l'infermer guardarà en secret tota la informació sobre el pacient que hagi arribat al seu coneixement en l'exercici del seu treball.

Article 20
La infermera / l'infermer informarà el pacient dels límits del secret professional i no adquirirà compromisos sota secret que comportin malícia o danyin a tercers o a un bé públic.

Article 21
Quan la infermera o l'infermer es vegi obligat a rompre el secret professional per motius legals, no ha d'oblidar que, moralment, la seva primera ocupació ha de ser la seguretat del pacient i procurarà reduir al mínim indispensable de quantitat d'informació revelada i el nombre de persones que participin del secret.

Per a això, totes les organitzacions sanitàries i sociosanitàries han de velar perquè aquests accessos es facin a l'empara de la llei, mitjançant sistemes que mantinguin una gestió dels accessos a les dades, uns registres d'accés als mateixos i uns controls que detectin si aquests accessos són indeguts, ja que accedir sense justificació a la història clínica és un delicte que pot comportar sancions penals, multes i inhabilitació.

Per desgràcia, són nombroses les condemnes per accessos indeguts a les històries clíniques, per la qual cosa els professionals sanitaris, incloses les infermeres, han de ser conscients de la gravetat d'aquestes actuacions.

Per a tal fi, des de la Comissió Deontològica vos volem fer arribar una Guia dirigida als professionals del sector sanitari, que l'Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) va publicar el passat 22 de juny, adaptat al previst en el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i de la Llei Orgànica 3/2018, a fi de facilitar tant el compliment de la normativa com la informació i orientacions relatives al tractament de dades de salut, donada la rellevància dels mateixos en tenir la condició de categories especials de dades i un règim reforçat de protecció. Aquesta guia de respostes a situacions quotidianes de la nostra pràctica assistencial i que poden generar molts de dubtes pel que fa a l'actuació a realitzar o donar lloc a una actuació incorrecta. Entre elles, podem destacar la necessitat d'estar correctament identificats en els llocs de treball, el dret del pacient o usuari a sol·licitar les nostres dades per a la presentació d'una reclamació, els drets d'accés a la Història Clínica segons les seves finalitats per part dels professionals, els diversos tipus de responsabilitats (penal, disciplinària, administrativa...) que comporta un accés injustificat, l'ús de xarxes socials per a comunicacions amb els pacients, els drets dels pacients pel que fa al tractament de les seves dades, com cridar els pacients per acudir a les consultes, i la informació que es pot donar a un tercer (familiar, persona propera, etc.) quan es demana per la ubicació d'un pacient ingressat a un centre hospitalari, entre d'altres: Guia per a professionals del sector sanitari.

També vos difonem una infografia realitzada per l'AEPD que sintetitza el contingut de la normativa vigent respecte a aquest tema en un Decàleg que esperam que sigui del vostre interès: Decàleg de protecció de dades per al personal sanitari i administratiu.

Vos recordam que la Comissió Deontològica està oberta a rebre qualsevol mena de dubte plantejat, denúncia o consulta sobre aspectes deontològics o ètics relacionats amb l'exercici professional, a través del nostre correu electrònic [email protected] o a través dels serveis administratius del COIBA.