Blog

Assemblea General del CGE 2022: el COIBA reclama més transparència en els comptes

15:07 01 desembre en Notícies, Notícies destacades

El dijous 1 de desembre de 2022 s’ha reunit l’Assemblea General Ordinària del Consejo General de Enfermería (CGE), la qual congrega als presidents dels col·legis provincials i autonòmics. La presidenta del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de les Illes Balears (COIBA), Maria José Sastre, ha participat en la reunió amb l’objectiu de contribuir activament a aconseguir una major transparència de les accions del Consejo.

En línia amb el compromís del COIBA cap aquesta mateixa transparència de cara als col·legits i col·legiades de Balears, detallem punt a punt els vots i les intervencions de la presidenta durant la reunió:

- Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.

A FAVOR: hem revisat l’acta de la sessió anterior i conté tots els temes tractats.

- Presentació de la liquidació de comptes i balanç de la situació del pressupost corresponent a l’exercici 2021.

EN CONTRA: el COIBA ha votat en contra de la aprovació d’aquests comptes perquè la falta de desglossament i detall de les partides pressupostàries fa impossible determinar si són quanties i motius justificats i/o adequats, entre altres qüestions.

A més, segueixen sense aclarir-se ni donar-se explicacions, com ja va passar l’any passat, d’algunes qüestions referents a liquidacions de societats i fundacions. De nou un grup de presidentes i presidents de col·legis hem plantejat dubtes que no s’han contestat. De fet, prèviament a aquesta assemblea, el COIBA havia sol·licitat informació més detallada sobre la liquidació de comptes, la qual el CGE no va facilitar.

- Recomanació per a la fixació de la quota de l’organització col·legial.

EN CONTRA: el CGE fa una orientació no vinculant de la quota col·legial (19,52 euros per col·legiat i mes), i cada col·legi és autònom de seguir-la o establir el seu propi criteri. El COIBA ha votat en contra de la proposta perquè aquesta suposaria un increment del que paguen actualment els col·legiats i col·legiades de Balears (16,40 euros); una quantia que inclou la quota del CGE, la del COIBA i el pagament de l’assegurança de responsabilitat civil, i que actualment considerem suficient per permetre al Col·legi desenvolupar la seva tasca de manera eficient.

- Fixació equitativa de les aportacions dels col·legis provincials al CGE.

EN CONTRA: aquest punt fa referència a una part la quota col·legial que es destina al CGE. Actualment es tracta de 4,52€, mantenint una reducció que es va fer fa uns anys. Hem decidit votar en contra perquè considerem que es pot reduir encara més. Especialment, si tenim en compte la previsió d’ingressos i despeses per 2023, aquesta major disminució que proposem és viable i està justificada.

- Regulació del certificat d’ingrés en l’Organització Col·legial.

A FAVOR: estam a favor de seguir bonificant al 100% el certificat d’ingrés en la organització col·legial en cero euros, però considerem que s’hauria valorar si establir-lo com una mesura definitiva i no seguir considerant-la una excepció a votar cada any.

- Pressupost d’ingressos i despeses del CGE per a l’exercici de l’any 2023.

EN CONTRA: de la mateixa manera que al balanç de 2021, hem votat en contra a la previsió que es fa per 2023 perquè considerem que cal fer una revisió de les despeses, així com un exercici de transparència detallant més les partides a les que es dediquen.

De fet, com amb el balanç, el COIBA havia sol·licitat abans de la reunió, informació més detallada sobre el pressupost i les diferents partides. Una petició que el CGE tampoc va acceptar.

Durant el temps de debat des del COIBA hem sol·licitat al CGE que les properes resolucions es comparteixin amb més temps, ampliant els terminis per poder fer una revisió dels documents i les oportunes aportacions. Una petició que ja compartirem l’any passat.

A més, hem fet constar que considerem que el pressupost anual del CGE ha de detallar tots els ingressos i despeses previstos per al exercici corresponent, integrant tots els seus òrgans i activitats, tal com marquen els estatus del CGE a l’article 46. 1. Règim econòmic del CGE.

Per un altre banda, hem demanat informació sobre els documents elaborats (codi de transparència..) en els grups de feina i les properes reunions. Així com per les accions que s’han dut a terme després de la manifestació del mes de juny per aconseguir les millores que es reclamaren, i que s’ha fet al voltant de les reivindicacions per ser part de la categoria A1.