Blog

Publicat el cens definitiu per a les eleccions COIBA 2023 i el termini de presentació de candidatures

09:00 13 juliol en Elecciones Coiba-2023

Una vegada conclòs el període de deu dies hàbils per a presentar reclamacions al cens provisional, queda publicat el llistat actualitzat de tots els col·legiats i col·legiades del COIBA, els qui podran concórrer a les eleccions 2023.

Per tant, conforme a l'article 34 dels Estatuts del COIBA (*), publiquem el cens definitiu de col·legiats i col·legiades per a les eleccions convocades per al 5 d'octubre, obrint-se l'endemà d'aquesta publicació el termini per a poder presentar candidatures.

 Documentació adjunta: cens electoral definitiu 2023 AQUÍ

 

(*) “Article 34.- Cens electoral. Presentació i proclamació de candidatures:"

"2. El cens definitiu es publicarà al tauler d'anuncis i en la pàgina web col·legial un màxim de quatre dies hàbils des de la finalització del termini fixat per a la presentació de reclamacions al cens provisional.

3. El termini de presentació de candidatures serà de deu dies hàbils computat a partir de l'endemà a la publicació del cens definitiu.

4.-Una còpia del cens definitiu es lliurarà a cadascuna de les candidatures que siguin proclamades, sent aquest cens l'únic vàlid per a la celebració de les eleccions. Una vegada finalitzat el procés electoral s'haurà de retornar el cens lliurat a cadascuna de les candidatures."

Etiquetes