Blog

MINISTERI DE SANITAT: Publicada la Convocatòria de les proves selectives 2023 per a l'accés a Formació Sanitària Especialitzada 2024 (I.I.R.)

13:00 24 agost en Notícia destacada, Notícies

Ordre SND/990/2023, de 17 d'agost, per la qual s'aprova l'oferta de places i la convocatòria de proves selectives 2023 per a l'accés l'any 2024, a places de formació sanitària especialitzada per a les titulacions universitàries de grau/llicenciatura/diplomatura de Medicina, Farmàcia, Infermeria i de l'àmbit de la Psicologia, la Química, la Biologia i la Física

IIR: PLACES OFERTES A NIVELL NACIONAL I A LES ILLES BALEARS

Publicació BOE 24 d'agost de 2023

 

El Ministeri ha aprovat un total de 2.108 places per a infermeres a nivell nacional (68 per a Balears), repartides de la següent manera:

-Especialitat d'Infermeria de Salut Mental: Total 330 (Balears: 8)
-Especialitat d'Infermeria del Treball: Total 87 (Balears: 2)
-Especialitat d'Infermeria Familiar i Comunitària: Total 891 (Balears: 31)
-Especialitat d'Infermeria Geriàtrica: Total 85 (Balears: 2)
-Especialitat d'Infermeria Obstètrica-Ginecològica (Comare): Total 469 (Balears: 16)
-Especialitat d'Infermeria Pediàtrica: Total 246 (Balears: 9)

 

-Data de celebració de l'examen:  20 de gener de 2024

-TAXES dret d'examen: per a Infermeria 23,33€ ordinària. Consultar BOE per a persones exemptes de pagament.

-Termini de presentació de sol·licituds: de l'1 al 15 de setembre de 2023 (MOLT IMPORTANT: Revisar punt 2.1 de les bases de la convocatòria, en relació amb els dies i horari de presentació de sol·licituds)

-PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:  A través de REGISTRO ELECTRÓNICO (obligatorio para todas las personas que dispongan de un DNI/NIE)

FORMULARI DE SOL·LICTUD: Complimentar el model 790 de sol·licitud a través de la Seu Electrònica del Ministeri de Sanitat, obligatòriament:

https://sede.mscbs.gob.es/ciudadanos/procAdministrativos.do?tipo=detallar&cod=2897569

 

Únicament podran presentar la sol·licitud de forma presencial les persones que no disposin de DNI o NIE

-Més informació del procés:  Ministeri de Sanitat-Formació Sanitària Especialitzada

Etiquetes